تاریخ انتشار : 1393/10/16 _ تعداد بازدید:2175

دفتر مدیرعامل و روابط عمومی

شرح وظایف

1-     انجام امور مربوط به دبیری هیأت مدیره و دبیرخانه ذیربط و ابلاغ مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آنها و تهیه گزارشهای مورد نیاز جهت ارائه به هیأت مدیره.

2-        مدیریت‎تنظیم برنامه‎كاری و ملاقات‎های مدیرعامل و نظارت بر عملكرد حوزه‎دفتر مدیرعامل.

3-       پیگیری و همكاری لازم با واحدهای ذیربط درخصوص تهیه مدارك و اطلاعات لازم برای  مدیرعامل جهت استفاده در سفرها، گردهمائی‎ها، جلسات هم‎اندیشی، كنفرانس‎ها، مجموعه مدیران و نظایر آنها و تهیه صورتجلسات مربوط و پیگیری اجرای تصمیمات.

4-        برنامه‎ریزی و تدوین راهكارهای لازم و اقدام جهت تسهیل روابط و حسن تفاهم بین كاركنان و مدیریت.

5-       تنظیم، تهیه و ارسال پاسخ های لازم به مكاتبات و درخواستهای مربوط به شركت و مراجع ذیربط و پیگیری آنها تا حصول نتیجه و پاسخگویی موردی به موضوعات مرتبط با شركت در رسانه های گروهی.

6-       تهیه و تدوین نظام منسجم، آئین نامه‎ها، شیوه نامه ها و گردش كارهای مربوط به دفتر در زمینه ارتباطات و اطلاع رسانی درون و برون سازمانی.

7-       برنامه‎ریزی و برقراری ارتباطات برون سازمانی، رسانه‎های گروهی، مردم و سایر دستگاه‎ها در جهت شناساندن شركت، اهداف و عملكرد و تجزیه و تحلیل بازخورد نتایج.

8-       هماهنگی و اقدام در جهت بسط و توسعه و گسترش روابط بین المللی به منظور جلب مشاركتها و سرمایه‌ها در راستای تحقق اهداف و نظارت بر امور مرتبط با ماموریتهای خارج از کشور.

9-       نظارت بر امور تشریفات و مراسم مربوطه و همچنین اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در ارتبطا با ملاقاتهای هیأت ها و میهمانان خارجی.

10-    اطلاع‎رسانی، شفاف سازی و ارائه اخبار مرتبط با فعالیتهای شركت از طریق سایت اطلاع‎رسانی و سایر رسانه‎ها بصورتی كه قابل برداشت و استفاده از سوی مخاطبین داخلی و خارجی باشد.

11- استقرار نظام ارتقاء سلامت اداری و بررسی شکایات درون و برون سازمانی و پاسخگویی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

12- هماهنگی و اقدام در جهت تشكیل به موقع مجامع عمومی شركتها و همكاری در تنظیم صورتجلسات مجامع و همچنین اخذ گزارشات هیأت مدیره درخصوص انجام مفاد صورتجلسات مجامع طی دوره‌های مشخص.

13-بررسی و اظهار نظر درخصوص صورتهای مالی و عملكرد و گزارشات حسابرس و بازرس قانونی، قبل از ارائه به مجمع عمومی با هماهنگی امور مالی.

14- بررسی و اظهار نظر درخصوص پیشنهادات و گزارشها و برنامه های واصله از واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی استانها با هماهنگی دفتر طرح، برنامه و بودجه.

15- همكاری و اقدام در جهت تهیه پیشنهادات و متون و پیش نویس آئین نامه ها و دستورالعملهایی كه وفق اساسنامه نیازمند طرح در مجامع عمومی می باشد و تطبیق آنها با ضوابط و مقررات حاكم با هماهنگی دفتر املاک و امور حقوقی.

16- هماهنگی لازم در خصوص تهیه کتب، نشریات، فیلم و ایجاد نمایشگاه دائمی و موقت از تولیدات فرهنگی و ترویجی شرکت.