تاریخ انتشار : 1393/10/16 _ تعداد بازدید:2172

دفتر طرح، برنامه و بودجه 

     شرح وظایف

1-  تهیه و تدوین نظام مدیریت طرح‎ها، برنامه ریزی ، بودجه و ارزیابی عملكرد شامل روشها ، گردش كارها و شیوه نامه های اجرایی مرتبط.

2-  بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها ، سیاستها ، خط مشی ها ، برنامه های كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت عملیاتی ومرتبط با موضوع مأموریت شركت و پیگیری اخذ مصوبه های مورد نیاز از مراجع ذیربط.

3-  تهیه و پیشنهاد خط مشی و سیاستهای كلی و موردی شركت در خصوص واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی و ارائه روشهای مدیریتی درخصوص تطبیق عملكرد شركتهای مذكور با خواسته های شركت و تلاش در رفع مغایرت ها وموانع موجودبه هیأت مدیره با استفاده از پیشنهادات دفاتر مختلف.

4-  پیشنهاد و همکاری در تهیه و ارائه شاخص های عملکرد مرتبط با فعالیتهای مربوط و ارائه نتایج آن به معاونت توسعه مدیریت و منابع.

5-    جمع آوری و طبقه بندی و نگهداری كلیه اسناد و مدارك برنامه ای شركت.

6-  پیگیری و هماهنگی با دفتر مدیر عامل و روابط عمومی جهت اخذ مصوبات  مجمع عمومی در ارتباط با برنامه و بودجه سنوات آتی و عملكرد مربوط.

7-  برنامه ریزی در جهت كارایی نظام برنامه و بودجه و كنترل و هماهنگی بودجه مصوب در تطبیق با برنامه سالانه شركت و بررسی و تحلیل نوسانات آن و ارائه گزارش و پیشنهادات در جهت اصلاح و به روز رسانی آن.

8-    بررسی اطلاعات مرتبط در تهیه و تنظیم بودجه و تلفیق بودجه واحدهای حوزه ستادی شركت بر اساس اهداف و راهبردها و خط مشی های ابلاغی با استفاده از پیشنهادات دفاتر مختلف ستادی.

9-  اقدام در جهت تهیه ، تنظیم و مبادله موافقتنامه با سایر دستگاه ها و در صورت نیاز اصلاح آنها با همكاری عوامل ذیربط و اقدام و پیگیری تخصیص و جذب اعتبار از سوی مراجع ذیربط.

10- رسیدگی و تائید عملكرد اشخاص طرف قرارداد شركت در امور مرتبط. 

برنامه ها

برنامه کلان

برنامه توسعه پنجساله

کلان ملی

دستورالعمل ها و آیین نامه ها و نظامات فنی اجرایی در سطح ملی

برنامه اجرایی استان‌ها

تدوین برنامه سالانه

تدوین دستورالعمل ها و نظام نامه ها

نظارت و پایش

برنامه ستادی

تدوین برنامه اجرایی دفاتر

دبیری شورای برنامه ریزی

در بخش بودجه فعالیت‌ها به 3 بخش برنامه‌های کلان، استان‌ها، ستادی تقسیم می‌شوند.

داخلی

مجمع

بودجه شرکتی

لایحه بودجه

تهیه و پیشنهاد تبصره ها

تسهیلات

تهیه جدول توزیع استانی (شاخص ها)

پیشنهاد شیوه نامه

تبادل موافقت نامه ها

طرح 40907246

طرح 40907038