تاریخ انتشار : 1393/10/16 _ تعداد بازدید:2925

اداره کل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه

شرح وظایف

1-  بررسی و تهیه و تنظیم نمودار سازمانی شركت، اهداف ،‌شرح وظایف و تشكیلات تفصیلی با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ارائه پیشنهادهای لازم جهت تغییرات ضروری و مراقبت در حسن اجرای تشكیلات مصوب.

2-    انجام امور استخدامی شركت در چارچوب برنامه تشكیلاتی ومطابق قوانین و مقررات استخدامی مربوط.

3-    بررسی و برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت.

4-  انجام برنامه ریزی مختلف آموزشی به منظور اعتلای توان و ظرفیت تخصصی و فنی و اداری كاركنان شركت و همكاری با مؤسسات و مراكز آموزشی با هماهنگی كمیته راهبری آموزش.

5-    بررسی و تعیین نیازهای آموزشی با هماهنگی كمیته راهبری آموزش شركت.

6-    انجام بررسی های همه جانبه و برنامه‎ریزی های لازم برای استفاده بهینه از امكانات رفاهی، ورزشی و درمانی موجود در سطح كشور.

7-    بررسی نیازمندی‎های رفاهی كاركنان و تهیه طرحهای لازم با همكاری كمیته رفاه و ارائه به مدیرعامل شركت.

8-    بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم برای تأمین موجبات اجرای طرح های رفاهی با بهره گیری از خدمات داخل یا خارج شركت.

9-  اجرای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل و مقررات آئین نامه ها و دستورالعملهای استخدامی، حقوق و دستمزد و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه جذب و نگهداری نیروی انسانی ماهر.

10-  ایجاد بانك اطلاعاتی و آمار نیروی انسانی و تهیه گزارشهای لازم.

11-   نگهداری و نظارت برساختمان و تأسیسات و تجهیزات شركت در ستاد و سایر نقاط كشور.

12-    نظارت بر كنترل حضور و غیاب و ورود و خروج كاركنان و افراد به ساختمان.

13-     نظارت بر اداره امور انبارها و امور نگهبانی و راهنمایی ارباب رجوع به واحدهای مختلف.

14-   نظارت و نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه و دارایی های شركت و استفاده بهینه از آنها و هماهنگی با امور مالی در جهت مأموریت جمعداری اموال.

15-  اداره امور دبیرخانه مركزی شركت و اعمال روشهای مناسب بایگانی ، اداره امور دریافت ، توزیع ، ارسال مراسلات، چاپ و تكثیر.

16- پیش بینی و تدارك احتیاجات شركت از نظر تأسیسات، وسایل و ملزومات اداری، خدمات ماشینی، سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز در حدود اعتبارات مصوب.

17-    فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت ارتقاء سطح دانش مدیریتی با همكاری مبادی ذیربط.

18-    نظارت بر اجرای برنامه ارزشیابی کارکنان و دستورالعملهای مربوطه.

19-  انجام مطالعات ، تنظیم طرح ها و تهیه برنامه های لازم در زمینه های انتخاب، انتصاب، ارتقاء، توسعه، آموزش، جبران خدمت و پاداش ارزیابی و تداوم عملكرد مدیران با هماهنگی معاونت ذیربط.

20- تهیه استانداردهای لازم و بكارگیری شیوه ها و فنون و روشهای نوین اداری و ضوابط و چهارچوبهای لازم برای استقرار واحدها و كنترل برگه های اداری، مالی ، پشتیبانی و اختصاصی در جهت بهبود سیستمهای متداول اداری.

21-  بهره گیری از توان تخصصی مشاوران خبره اعم از حقیقی و حقوقی برای انجام برنامه های تحول اداری.

22- بررسی و پیگیری امور مربوط به تكالیف قانونی حاصل از اجرای طرح تكریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم در نظام اداری.