تاریخ انتشار : 1393/10/16 _ تعداد بازدید:1961

اداره کل مالی و ذیحسابی

شرح وظایف

1-  تهیه و تدوین نظام حسابداری و مالی، شاخص‎ها، شیوه‎نامه‎ها و گردش‎كارها و سیستم های نوین و هوشمند مرتبط با امور حسابداری و مالی با رعایت معیارها و ضوابط مورد عمل شركت.

2-  تنظیم دفاتر و صورت های مالی و سایر گزارشات مالی لازم جهت ارائه به مدیریت شركت و سایر مقامات و دستگاه های رسمی ذیربط طبق قوانین و مقررات.

3-    پیگیری و نگهداری حسابهای درآمد و هزینه، اموال و انبار، كنترل موجودی نقدی، تعهدات و مطالبات شركت.

4-  نظارت و كنترل بر چگونگی گردش عملیات مالی جاری شركت و اجرای قراردادهای منعقده بین شرکت واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی و سایر مؤسسات طرف قرارداد.

5-  مستندسازی اقدامات و فعالیت‎های مرتبط با اسناد، حسابها، منابع، اموال و دارایی‎های شركت و همكاری در ایجاد بانك های اطلاعاتی مختلف با دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات.

6-    وصول وجوه، ‌اعتبارات اعم از بودجه جاری شركت و یا اعتبارات تملك دارایی‎های سرمایه‎ای در قالب موافقت نامه های مبادله شده.

7-    تمركز وجوه دریافتی سپرده‎ها، پیگیری وصول مطالبات توسط واحدهای ذیربط و درآمدی شركت و تمركز آن در حسابهای بانكی.

8-  برنامه‎ریزی جهت تخصیص، تأمین اعتبار، تعهدات مالی، هزینه‎های جاری و سرمایه‎ای شركت طبق برنامه‎ها و مصوبات مربوط به ادوار مالی.

9-    انجام امور ذیحسابی شركت مطابق ضوابط و مقررات مربوطه شامل رسیدگی و تسجیل كلیه اسناد و مدارك مربوط به هزینه ها.

10-                        پاسخگویی به حسابرسان، ممیزین مالیاتی و سایر دستگاه‎های ذیربط و تلاش در جهت حفظ حقوق شركت.

11-          تنظیم دفاتر اعتبارات و اجرای بودجه مصوب شركت و تهیه گزارش از هزینه‎های انجام شده و تطبیق آن با فعالیتها و سرفصل های بودجه و همكاری با دفتر طرح، برنامه و بودجه در تهیه و تنظیم بودجه.

12-          پیشنهاد و همكاری در تهیه شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملكرد مرتبط با فعالیتهای مربوط به معاونت توسعه مدیریت و منابع.

13-                        رسیدگی و تائید عملكرد اشخاص طرف قرارداد شركت در امور مرتبط.

14-                        ثبت و نگهداری آمار و اطلاعات مربوط به اموال و دارائیهای شركت از طریق ایجاد بانك اطلاعاتی مورد نیاز.

15-                        نظارت بر عملکرد مالی استانها و عاملین ذیحساب.

16-                        همکاری در برگزاری مناقصات و مزایده ها و معاملات مرتبط با فعالیت های شرکت.

17-                        مدیریت منابع مالی و توزیع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای