تاریخ انتشار : 1393/10/16 _ تعداد بازدید:2065

دفتر امور حقوقی و قراردادها

شرح وظایف 

1-  تهیه و تدوین نظام حقوقی، ملكی و قراردادها شامل مقررات، آئین نامه ها، ضوابط، شیوه‎نامه‎ها، روشها، گردش كارهای مربوط مطابق قوانین و مقررات.

2-    تنظیم نمونه توافق نامه ها و قراردادهای همسان (تیپ) با هماهنگی واحدهای ذیربط.

3-    بهینه سازی قراردادهای جاری و تطبیق آنها با نظام حقوقی شركت و مقررات و قوانین مربوطه.

4-    همكاری در برگزاری مناقصات ، مزایده ها و معاملات مرتبط با فعالیتهای شركت.

5-    تهیه و تنظیم و پیشنهاد لوایح ، طرح ها و اسناد حقوقی مرتبط با فعالیتهای شركت.

6-  ارائه نظرات و اصلاحات حقوقی مرتبط با مفاد اساسنامه، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شركت و عوامل مرتبط و همچنین اظهارنظر مشورتی و حقوقی در كلیه موارد ارجاعی.

7-    مدیریت در اقامه دعاوی شركت در محاكم به منظور دفاع از حقوق شركت.

8-    مدیریت در دفاع از دعاوی مطروحه علیه شركت و تقدیم لوایح دفاعیه.

9-    رسیدگی و اظهارنظر به عنوان داور در موارد ارجاعی.

10-  مدیریت و پیگیری در رفع موانع و معارض موجود در انواع اراضی و املاك و مستحدثات جهت استیفاء حقوق شركت.

11- ارائه پیشنهادات مؤثر در جهت تنظیم شیوه نامه ها ، دستورالعملها و بخشنامه های مرتبط با نحوه بكارگیری اراضی و املاك ومستحدثات شركت به منظور جلوگیری از ركود سرمایه ها در چارچوب آئین نامه معاملاتی و ضوابط و مقررات مورد عمل به دفاتر ذیربط.

 

12-  پیشنهاد و همكاری در تهیه شاخصها و معیارهای ارزیابی عملكرد مرتبط با فعالیتهای مربوطه با معاونت توسعه مدیریت و منابع.

 

13-  اخذ مجوزهای لازم ، هماهنگی و نظارت در آزادسازی و تملكات ضروری طرح های موضوع شركت با استفاده از لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی واملاك برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب 17/11/58 شورای انقلاب).

14-     رسیدگی و تائید عملكرد اشخاص طرف قرارداد شركت در امور مرتبط.

15-   همكاری با سایر واحدهای ذیربط و اظهارنظر مشورتی حقوقی در موارد درخواستی و انجام سایر امور ارجاعی از سوی مدیریت شركت.