تاریخ انتشار : 1393/10/16 _ تعداد بازدید:2699

دفتر راهبری و هدایت طرح های بازآفرینی

شرح وظایف

1-      پیشنهاد شاخص ها و معیارهای ارزیابی كمی و كیفی طرح ها و اقدامات و فعالیتهای ذیربط.

2-      ترویج اصول و ارزشهای معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی در تهیه طرح های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف.

3-      همكاری در تنظیم قراردادهای مرتبط با تهیه طرح های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف و همچنین طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی.

4-      شركت در شوراها،كمیسیونهاو كمیته های تخصصی مربوط حسب مورد.

5-      نظارت بر تهیه طرح های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف در راستای  طرحهای مصوب بالادست و سیاست های وزارت راه و شهرسازی.

6-   نظارت بر اجرای طرح های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف در راستای طرحهای مصوب بالادست و ارزیابی طرح های مذكور بمنظور دستیابی به شیوه های نوین طراحی.

7-      بررسی و نظارت و اظهارنظر درخصوص طرح های تهیه شده از حیث رعایت قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط.

8-   نظارت و رسیدگی به نحوه پیشرفت تهیه و اجرای طرح های بازآفرینی شهری و اقدام موثر در جهت جلوگیری از بروز اختلافات و تأخیراتی كه منجر به تعویق طرح های یادشده می‎گردد وفق شرایط حاكم بر قرارداد مربوط.

9-      نظارت و هماهنگی و اقدام در جهت انتخاب و ارزیابی مشاوران ذیصلاح و عقد قرارداد با آنان.

10-    تهیه و تدوین نظام طراحی شامل استانداردها، آئین نامه ها، مقررات، ضوابط، شیوه نامه ها و گردش كارهای مرتبط.

11-    تهیه و تدوین شرح خدمات انواع طرح های مرتبط و ابلاغ به عوامل اجرائی ذیربط.

12-   بازبینی و بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در جهت ارتقاء كیفیت طرح ها به روشهای مختلف از جمله تشكیل كارگروه های تخصصی و برگزاری كارگاه های آموزشی.

13-   هماهنگی در ایجاد ارتباط و تعامل با دستگاهها و مراجع ذیربط در تهیه و تصویب طرح ها از جمله دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ، کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای معماری و شهرسازی در استانها و نظایر آن.

14-    نظارت بر مطالعه و شناسایی محدوده های مورد مداخله و مدیریت تهیه طرح های امكان سنجی از طریق خدمات مشاوره ای و قراردادی.

15-   تدوین سیاهه مشاوران ذیصلاح جهت تهیه طرح های مرتبط بر اساس نظارت و بازبینی مداوم عملكردآنها و برگزاری مناقصات مشاوران ذیصلاح جهت تهیه طرح ها و نظارت بر انجام دقیق فرآیند اتخاذ مشاوران در استانها.

16-    مستندسازی، جمع‎آوری و بروزرسانی اطلاعات و اقدامات فعالیتهای ذیربط و ایجاد بانک اطلاعاتی و آرشیو فنی.

17-    رسیدگی و تائید عملکرد اشخاص طرف قرارداد در امور مرتبط.

18-    پیگیری امور مربوط به موافقتنامه و جذب اعتبارات ردیف های مرتبط با تهیه طرح های بازآفرینی محدوده ها و محلات هدف.

19-    پیگیری مصوبات سفرهای استانی مقامات به استانها در شورا تامین مسکن استانها مربوط به بخش بافت فرسوده.