کارگروه مسکن

تاریخ انتشار : 1393/10/16 _ تعداد بازدید:2280

از جمله دستاوردهای کارگروه مسکن، طرح جامع مسكن براي بازآفريني شهري پايدار می باشد.

دستاورد اصلي طرح روزآوري جامع مسكن (1393) ، تهيه بسته تامين مسكن كم درآمدها وگروههاي آسيب پذيراجتماعي است . سوگيري اين طرح درمراقبت از دسترسي گروه های درآمدي متوسط در دهكهاي پنجم وششم به مسكن، از ديگر نكات مهم و استراتژيك اين طرح است.

براساس اين استراتژي، براي بازآفريني پايدار شهري ازطريق احيا، نوسازي و بهسازي، نقشه راهي در سيزده برنامه تنظيم شده است كه خطوط كلي حركت دولت و بخش عمومي و خصوصي را در حوزه هاي مالي، نهادسازي اجتماعي و اقتصادي و سازوكارهاي تعيين نقش براي محدوده هاي هدف در تامين مسكن مورد نياز براساس سند چشم انداز ١٤٠٤ ترسيم مي كند.اهميت اين نقشه راه ارتباط و هم پيوندي آن با توسعه شهري، زمين و نهادهاي مالي است.

يكي از خروجيهاي عملياتي اين طرح، مصوبه دولت در تامين وام نوسازي يك ميليون و هشتصد هزار واحد تا پايان برنامه ششم توسعه كشور است كه براساس مطالعات و تعيين نياز استانها به مسكن، امكان توزيع تسهيلات را در سطح استانها فراهم ساخت. در اين طرح براي بهسازي مسكن، سكونتگاه هاي غيررسمي وظایفی براي دست اندركاران مختلف مشخص و تاكيد شده كه براي بافتهاي تاريخي واقع در بافت فرسوده شيوه نامه مستقل نياز است. براين اساس مي توان قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن را تدقيق و اصلاح کرد و درصورت اجراي طرح، به عنوان يك بسته كاري منسجم به سوی حل مسئله فرسودگي مسكن موجود كشور پيش رفت .

توجه به اين نكته ضروري است كه طرح جامع مسكن نياز به برنامه هاي جامع پشتيبان ديگر، ازجمله ارتقای كيفيت زيرساختها و خدمات شهري براي محدوده هاي ناكارآمد شهري دارد، چراكه مسكن تنها يكي از عناصر شهري است كه به فضاي خصوصي شهروندان مرتبط است وپويايي و نشاط وسرزندگي آن منوط به ايجاد ساير امكانات است كه تجربه مسكن مهر، آن را به خوبي نشان مي دهد. همچنين تهيه سند اجرايي اين طرح و پايش و ارزيابي مستمر آن نيز ضروري است. مصوبه اخير دولت درپرداخت وام نوسازي گام بلندي است كه مي بايست تاثيرآن را در ساير اجزاي طرح ديد. لزوم استقرار سيستم ارزیابی و پایش، مربوط به همه طرح هايي مي شود كه مي خواهند جامعيت خود را فرازمان كنند. ارزيابي تاثيرات اجتماعي - اقتصادي طرح براي محدوده هاي ناكارآمد شهري نيز از الزامات ديگر است كه در دستور كار مي باشد.