نشست دوم از دفتر هشتم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادر با موضوع "رشت در مسیر بازآفرینی" برگزار می‌شود.

دومین نشست از دفتر هشتم سلسله نشست­‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌ برگزار می‌گردد.

این نشست با محور موضوعی بازآفرینی شهری و عنوان "رشت در مسیر بازآفرینی" در روز دوشنبه مورخ 13 اردیبهشت‌ماه 1395 از ساعت 14 با سخنرانی آقایان دکتر قانعی و دکتر ثابت‌قدم با حضور آقایان مهندس هاشمی و مهندس میرحسینی به عنوان اعضای پنل و آقای دکتر ایزدی به عنوان دبیر علمی نشست در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل می­‌گردد.