حوزه‌های فعالیت شرکت بازآفرینی شهری ایران، مشتمل بر سیاست‌گذاری و مدیریت دانش بازآفرینی شهری، مدیریت و نظارت بر برنامه‌های موضوعی با رویکرد توانمندسازی و نیز مدیریت و نظارت بر اجرای برنامه‌های موضعی با رویکرد تحریک توسعه و بازآفرینی شهری است.

1- سیاست‌گذاری، مدیریت و ارتقای دانش بازآفرینی شهری

1-1- تهیه و تنظیم اسناد راهبردی مرتبط با بازآفرینی شهری پایدار؛

 • • سند ملی توانمندسازی و ساماندهی ‌های غیررسمی
 • • سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و  شهری
 • • چارچوب تحقق بازآفرینی پایدار شهری مشتمل بر چشم‌انداز، اهداف، راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات
 • • بازنگری در شاخص‌های تعیین محدوده‌ها و محلات و تدوین شیوه‌نامه تشخیص محدوده‌ها و تعیین اولویت‌ها
 • • راه‌اندازی نظام پایش و ارزیابی اجتماعی اقدامات بهسازی و نوسازی در محلات هدف

2-1- برگزاری کمیته‌ها و ‌نشست های تخصصی؛

 • • شورای سیاست‌گذاری
 • • شورای برنامه‌ریزی 
 • • شورای فنی اجرایی
 • • کمیته‌ ساختار و فناوری‌های مدیریتی
 • • کمیته‌ مدیریت 
 • • کمیته‌ سرمایه انسانی
 • • کمیته‌ توسعه دولت ی و هوشمندسازی
 • • کمیته‌ سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
 • • حفاظت و بهره‌برداری مجدد از ساختمان‌های واجد ارزش
 • • آموزش
 • • هماهنگی امور حقوقی
 • • ثامن
 • • راهبری ستاد ملی 
 • •  تعیین‌یف یت  با سازمان ملی
 • • معماری راه
 • • امور بین‌الملل و دبیرخانه اجلاس وزرای  و شهرسازی منطقه آسیا و اقیانوسیه

3-1- آموزش

 • • برنامه فراگیر آموزش بازآفرینی ‌مبنا و ‌محور دخیلان محله‌ای در ایران
 • • آموزش مدیران، حرفه‌مندان و 

4-1- تعریف و مدیریت طرح‌های پژوهشی

 • • نیازسنجی ستادی و استانی محورهای مطالعاتی
 • • مستندسازی پژوهش‌های پیشین جهت ی نمودن نتایج و دستاوردهای آن‌ها
 • • تدوین چارچوب نظری پشتیبان اقدامات مطالعاتی 

5-1- مستندسازی

 • • راه‌اندازی  اطلاعاتی جامع بازآفرینی شهری پایدار
 • • نظام مستندسازی تجارب و اقدامات  در استان‌ها

6-1- ارتباط با دانشگاه‌ها و  پژوهشی

 • • برگزاری جلسات مستمر هم‌اندیشی با دانشگاهیان
 • • حمایت از پایان‌نامه‌ها
 • • مبادله تفاهم‌نامه‌های متعدد در زمینه ی آموزشی، پژوهشی با دانشگاه‌ها و  پژوهشی و ی بر اساس توانمندی‌های 

7-1- ی‌های بین‌المللی

 • • تبادل دانش از طریق  در  بهسازی مناطق نابسامان شهری منطقه آسیا- اقیانوسیه
 • • انعقاد قرارداد جهت انتشار تجارب  در زمینه‌های توانمندسازی ‌های غیررسمی، بازآفرینی فضاهای  شهری و...

8-1- نشست‌های تخصصی، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها

 • • برنامه‌ریزی جهت برگزاری رویداد جستار یفیت در برنامه‌های بازآفرینی شهری
 • • حمایت از برگزاری همایش‌ها و سمینارها
 • • برگزاری سلسله‌نشست‌های تخصصی موضوعی
 • • در نمایشگاه راه و شهرسازی

9-1- انتشارات

 • • نشریه هفت شهر
 • • تألیف و ترجمه  در زمینه‌های تخصصی مرتبط با بازآفرینی شهری 

2- مدیریت و اجرای برنامه‌ها و اقدامات نرم‌افزاری با روی توانمندسازی 

1-2- یل ستاد ملی و ستادهای استانی و شهرستانی توانمندسازی

2-2- هماهنگی‌های بین بخشی با نهادهای دولتی و مدیریت شهری

 • • مبادله تفاهم‌نامه با استانداری‌ها، شهرداری‌ها، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان بهزیستی و...
 • • پیش‌بینی تأیید برنامه ‏ها و اقدامات به وسیله دستگاه‏ های ذی‌ربط در فرایند تهیه طرح‌ها

3-2- بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای محلی

 • • انعقاد تفاهم‌نامه‌های ی با سازمان‌های مردم نهاد
 • • برگزاری جلسات هم‌اندیشی با سازمان‌های مردم نهاد
 • • پیش‌بینی مراحل نیازسنجی ـ نهادسازی ـارزیابی در فرایند تهیه طرح‌ها

4-2- نهادسازی

 • • تأسیس دفاتر محلی تسهیلگری در محله‌های هدف
 • • مجموعه اقدامات اجرایی و سخت‌افزاری با روی  برنامه‌های بازآفرینی شهری

3- مدیریت و اجرای برنامه‌ها و اقدامات سخت‌افزاری با روی  برنامه‌های بازآفرینی شهری

1-3- تهیه طرح‌های بهسازی و نوسازی

2-3- راهبری و یل مطالعات طرح‌های طراحی شهری و معماری

3-3- برنامه  پایا

4-3- بهره‌برداری مجدد از ساختمان‌های ارزشمند

5-3- پروژه های  توسعه

6-3- الگوسازی

7-3- بازآفرینی مجموعه‌های شهری

8-3- پروژه‌های مرمتی

9-3- ساخت و ساز مردمی

10-3- پروژه‌های پشتیبان

11-3- پروژه‌های ویژه اقتصادی