بر اساس اساسنامه سال 1383، هدف از تشکیل شرکت،"سیاست‌گذاری، راهبری و برنامه‌ریزی در زمینه‌ احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی، فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین مدیریت استفاده بهینه از امکانات مذکور در جهت توسعه درونی شهرها و ارتقای محیط زندگی شهری در چارچوب سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران و توسعه و ترویج فعالیت‌های فوق‌الذکر از طریق مشارکت شهرداری‌ها، ساکنان و مالکان بافت‌های مورد اشاره و اشخاص حقیقی و حقوقی" است.

با توجه به مسائل عمده موجود در محدوده‌های هدف و نیز  بر اساس سند چشم‌انداز 1404 و در راستای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش شهرسازی و معماری، شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به‌عنوان ستادملی و عامل هماهنگ و هدایت‌کننده جریان بازآفرینی پایدار شهری در کشور، چهار محور کلیدی زیر را  به عنوان اهداف کلان در دستور کار قرار داده‌است؛

  • کاهش فقر شهری با رویکرد توانمندسازی ساکنان محدوده‌های هدف و پیش‌گیری از بازتولید فقر در این محدوده‌ها؛
  • ارتقاء تاب‌آوری شهری و تجهیز و مقاوم سازی شهرها در مواجهه با سوانح؛
  • ارتقای هویت، حس تعلق مکانی و حفاظت از ارزش‌ها در محدوده‌ها و محله‌های هدف؛ و
  • تحقق حکمروائی شهری در برنامه بازآفرینی شهری در راستای ارتقای انسجام اجتماعی ساکنان و مالکان محله‌ها و محدوده‌‌های هدف.

در راستای تحقق اهداف مورد اشاره و اهداف مفروض در اسناد بالادست راهبردهای اصلی شرکت مادر در اقدامکات بازآفرینی شهری پایدار به شرح زیر می‌باشند:

Ø   راهبرد 1: احقاق حقوق شهروندی مفروض در متن قوانین و اسناد بالادست

Ø   راهبرد2: ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی در محله‌ها و محدوده‌های هدف

Ø   راهبرد3: ارتقای کارایی و بهره‏وری در فرایند تحقق بازآفرینی پایدار شهری

Ø   راهبرد4: ظرفیت‌سازی اجتماعی در تمامی کنشگران فرایند بازآفرینی شهری پایدار 

Ø   راهبرد5: بهبود و ارتقای وضعیت معیشت و اشتغال ساکنان محله‌ها و محدوده‌های هدف بر اساس تقاضای واقعی و اولویت‌بندی آن‌ها با رویکرد برنامه‌‌ریزی و مشارکتی

Ø   راهبرد 6: ارتقای امنیت ساکنان محدوده‌های هدف

Ø   راهبرد7: ارتقای رضایتمندی سکونتی در ساکنان محله‌ها و محدوده‌های هدف

Ø   راهبرد8: حفاظت پایدار و احیاي میراث فرهنگی، تاریخی و هویت فرهنگی شهرها

Ø   راهبرد9: بهبود و ارتقای تصویر ذهنی مردم از محله‌ها و محدوده‌های هدف

Ø   راهبرد10: توسعه اجتماع محلی و ارتقای تاب‏آوری اجتماعی در برابر تغییرات

Ø   راهبرد11: حفظ زیست بوم‌ها و اکوسیستمذها

Ø   راهبرد12: ارتقای ایمنی و پایداری ابنیه در برابر بلایا و خطرات در محدوده‌های هدف

Ø   راهبرد13: ارتقای ایمنی و پایداری زیرساخت‌های شهری و عرصه‌های عمومی در محدوده‌های هدف

Ø   راهبرد14: ارتقای تطبیق پذیری نهادی و اقتصادی در محدوده‏های هدف در برابر بلایا و تغییرات 

Ø   راهبرد 15: ترویج و بسط اندیشه تاب‌آوری شهری بعنوان سبک زندگی پایدار در  تمامی اقدامات بازآفرینی شهری

این راهبردها از طریق برنامه‌ریزی اقدامات باآفرینی در سه حوزه اصلی زیر در شرکت مادر پیگیری می‌شوند:  

  1. سیاست‌گذاری، مدیریت و ارتقاء دانش بازآفرینی شهری 
  2. مدیریت و اجرای برنامه‌های موضوعی با رویکرد توانمندسازی
  3. مدیریت و اجرای برنامه های موضعی با رویکرد محرک توسعه