سازمان‌ها و نهادها

وزارت راه و شهرسازی

http://www.mrud.ir/

پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي

http://news.mrud.ir/

شهرداری تهران

http://www.tehran.ir/

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

http://omrani.tehran.ir/

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

http://rpc.tehran.ir/

سازمان نوسازی شهر تهران

http://nosazi.tehran.ir/

سازمان زیباسازی شهر تهران

http://zibasazi.ir/fa/

دفتر اسکان بشر ایران

http://unhabitat.org.ir/

دفتر سازمان ملل متحد در ایران

https://www.un.org.ir/

جامعه مهندسین مشاور ایران

http://www.irsce.org/

معماری و شهرسازی

مرکز اطلاعات علمی تخصصی مدیریت شهری

http://umic.ir/

برنامه توسعه سازمان ملل متحد

http://www.ir.undp.org/

مرجع معماری ایران و جهان

http://www.architects.ir/

کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران

http://tua.ir/

معمارنت

https://memarnet.com/

راه

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

https://www.cdtic.ir/Portal/Home/

سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي کشور

http://www.rmto.ir/Pages/Home.aspx

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

http://www.rai.ir/

محیط زیست و مدیریت بحران

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران

http://tdmmo.tehran.ir

صندوق محیط زیست جهانی

http://climate-change.ir/

دفتر جایکا در ایران

https://www.jica.go.jp/english/index.html

مؤسسه مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ایران

http://retrofitting.ir/

جامعه‌شناسی

انجمن جامعه ‌شناسی ایران

http://www.isa.org.ir/

انسان‌شناسی و فرهنگ

http://www.anthropologyandculture.com/fa/

دانشگاه‌ها

دانشگاه تهران

http://sud.ut.ac.ir/

دانشگاه شهید بهشتی

http://www.sbu.ac.ir/

دانشگاه هنر تهران

http://art.ac.ir/fa

دانشگاه کردستان

http://www.uok.ac.ir/fa.aspx

 

 [button url="index.php?Itemid=953" background="#16a085" radius="2px"]اخبار محدوده ها و محلات هدف[/button]  [button url="index.php?Itemid=954" background="#27ae60" radius="2px"]اخبار فرهنگی و اجتماعی[/button]  [button url="index.php?Itemid=955" background="#2980b9" radius="2px"]اخبار اقتصادی[/button]  [button url="index.php?Itemid=956" background="#8e44ad" radius="2px"]اخبار ستادی[/button]  [button url="index.php?Itemid=957" background="#4f1c65" radius="2px"]اخبار استانی[/button]