ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

مشاهده چارت با کیفیت بالا

 

 

شرح وظایف

 • تهیه و تدوین نظام مطالعاتی، ترویجی و فرهنگی موضوع مأموریت شركت شامل: آئین‎نامه‎ها، ضوابط، دستورالعملها و گردش كارهای ذیربط.
 • تهیه و ارائه پیشنهاد بمنظور مدیریت مطالعات علمی، تحقیقات كاربردی و توسعه‎ای در زمینه‎های بافتهای قدیمی، فرسوده و ناكارآمد شهری و مرتبط با وظایف شركت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت مدیره.
 • شناسایی اصول – معیارها و ارزشهای موجود در ساختار شهری و بناهای معماری در بافتهای ارزشمند تاریخی، فرهنگی (معماری و شهرسازی ایران – اسلامی – بومی) و تدوین راهکارهای لازم جهت بکارگیری آنها در طرح های توسعه، نوسازی، بهسازی احیاء و بازسازی بناها و شهرها.
 • برنامه‎ریزی و اقدام در جهت ارتقاء توان واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی استانها برای انجام طرحهای عمران و بهسازی شهری.
 • مدیریت، برنامه‎ریزی و نظارت بر اجرای نشستها و دوره‎های آموزشی، گردهمائی – کارگاههای تخصصی با حضور مجموعه دست‎اندرکاران و مدیران شهری در سطح ملی و محلی و بخش اثرگذاری آموزشهای ارائه شده و ارزیابی دوره های اجرا شده.
 • مستندسازی ابعاد و اهداف سیر تحولات و تغییرات در اجرای طرح ها و پروژه های شركت در قالب های مناسب و همكاری در جهت ایجاد بانكهای اطلاعاتی مرتبط با دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • بررسی، گردآوری و ارائه تجارب دیگر شركتها، نهادها و سازمانهای داخلی و خارجی مرتبط با طرحهای مورد عمل شركت.
 • تهیه و ارائه پیشنهاد و پیگیری برنامه های ترویجی مرتبط با اهداف، تجربیات و عملكرد شركت در سطوح ملی، منطقه ای و محلی جهت اتخاذ تصمیم به هیأت مدیره.
 • تلاش در جهت احیاء فرهنگ در بافتهای با ارزش و نوسازی بافتهای فرسوده شهری از طریق تحقق عزم ملی در این زمینه.
 • جلب مشاركت مؤسسات معتبر درخصوص مطالعات و تحقیقات مرتبط با الگوسازی و ساماندهی بافتهای شهری در جهت نوسازی و بهسازی آنها.
 • تهیه و انتقال خط مشی های ترویجی به واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات راه و شهرسازی استانها بمنظور برقراری تعامل و جلب مشاركت مسئولین محلی و شهری.
 • اقدام در جهت طراحی و معرفی طرحهای نو جهت ایجاد و توسعه کار در شرکت و واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات راه و شهرسازی استانها.
 • ارائه راهكارهای مناسب جهت كنترل كیفی به منظور حفظ كیفیت انجام كار برابر استانداردهای بین‌المللی.
 • اقدام برای برقراری تعامل فعال، مناسب و فرصت آفرین با ساكنین و مالكین بافتهای فرسوده شهری و همچنین رسانه های گروهی مربوط به منظور جلب افكار عمومی و ترغیب مردم به مشاركت در اجرای طرحهای عمران و بهسازی شهری.
 • ایجاد بانك اطلاعاتی و آماری از میزان تحقق امور فرهنگی و ترویجی و تأثیرات آن بر ساكنین و مالكین بافتها از طریق همكاری با سایر واحدهای ذیربط.
 • انجام تحقیقات و مطالعات كاربردی برای ایجاد الگوهای استاندارد درخصوص بازآفرینی محدوده ها و محلات هدف.
 • رسیدگی و تائید عملکرد اشخاص طرف قرارداد در امور مرتبط.
 • پیشنهاد و همکاری در تهیه شاخصهای ارزیابی عملکرد مرتبط با فعالیتهای دفتر و ارسال به معاونت توسعه مدیریت و منابع.

رزومه آقای اسدی
محبوب 379.72 KB
01/12/1402 10:30:44

 

شرح وظایف

 

 • پیشنهاد شاخص ها و معیارهای ارزیابی كمی و كیفی طرح ها و اقدامات و فعالیتهای ذیربط.
 • ترویج اصول و ارزشهای معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی در تهیه طرح های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف.
 • همكاری در تنظیم قراردادهای مرتبط با تهیه طرح های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف و همچنین طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی.
 • شركت در شوراها،كمیسیونها و كمیته های تخصصی مربوط حسب مورد.
 • نظارت بر تهیه طرح های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف در راستای طرحهای مصوب بالادست و سیاست های وزارت راه و شهرسازی.
 • نظارت بر اجرای طرح های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف در راستای طرحهای مصوب بالادست و ارزیابی طرح های مذكور بمنظور دستیابی به شیوه های نوین طراحی.
 • بررسی و نظارت و اظهارنظر درخصوص طرح های تهیه شده از حیث رعایت قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط.
 • نظارت و رسیدگی به نحوه پیشرفت تهیه و اجرای طرح های بازآفرینی شهری و اقدام موثر در جهت جلوگیری از بروز اختلافات و تأخیراتی كه منجر به تعویق طرح های یادشده می‎گردد وفق شرایط حاكم بر قرارداد مربوط.
 • نظارت و هماهنگی و اقدام در جهت انتخاب و ارزیابی مشاوران ذیصلاح و عقد قرارداد با آنان.
 • تهیه و تدوین نظام طراحی شامل استانداردها، آئین نامه ها، مقررات، ضوابط، شیوه نامه ها و گردش كارهای مرتبط.
 • تهیه و تدوین شرح خدمات انواع طرح های مرتبط و ابلاغ به عوامل اجرائی ذیربط.
 • بازبینی و بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در جهت ارتقاء كیفیت طرح ها به روشهای مختلف از جمله تشكیل كارگروه های تخصصی و برگزاری
  كارگاه های آموزشی.
 • هماهنگی در ایجاد ارتباط و تعامل با دستگاهها و مراجع ذیربط در تهیه و تصویب طرح ها از جمله دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای معماری و شهرسازی در استانها و نظایر آن.
 • نظارت بر مطالعه و شناسایی محدوده های مورد مداخله و مدیریت تهیه طرح های امكان سنجی از طریق خدمات مشاوره ای و قراردادی.
 • تدوین سیاهه مشاوران ذیصلاح جهت تهیه طرح های مرتبط بر اساس نظارت و بازبینی مداوم عملكرد آنها و برگزاری مناقصات مشاوران ذیصلاح جهت تهیه طرح ها و نظارت بر انجام دقیق فرآیند اتخاذ مشاوران در استانها.
 • مستندسازی، جمع‎آوری و بروزرسانی اطلاعات و اقدامات فعالیتهای ذیربط و ایجاد بانک اطلاعاتی و آرشیو فنی.
 • رسیدگی و تائید عملکرد اشخاص طرف قرارداد در امور مرتبط.
 • پیگیری امور مربوط به موافقتنامه و جذب اعتبارات ردیف های مرتبط با تهیه طرح های بازآفرینی محدوده ها و محلات هدف.
 • پیگیری مصوبات سفرهای استانی مقامات به استانها در شورا تامین مسکن استانها مربوط به بخش بافت فرسوده.

رزومه آقای نوروزیان
محبوب 379.55 KB
01/12/1402 12:19:00

 

شرح وظایف

 

 

 • تهیه و تدوین نظام مدیریت طرح‎ها، برنامه ریزی، بودجه و ارزیابی عملكرد شامل روشها، گردش كارها و
  شیوه نامه های اجرایی مرتبط.
 • بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها، خط مشی ها، برنامه های كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملیاتی و مرتبط با موضوع مأموریت شركت و پیگیری اخذ مصوبه های مورد نیاز از مراجع ذیربط.
 • تهیه و پیشنهاد خط مشی و سیاستهای كلی و موردی شركت در خصوص واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی و ارائه روشهای مدیریتی درخصوص تطبیق عملكرد شركتهای مذكور با خواسته های شركت و تلاش در رفع مغایرت ها وموانع موجود به هیأت مدیره با استفاده از پیشنهادات دفاتر مختلف.
 • پیشنهاد و همکاری در تهیه و ارائه شاخص های عملکرد مرتبط با فعالیتهای مربوط و ارائه نتایج آن به معاونت توسعه مدیریت و منابع.
 • جمع آوری و طبقه بندی و نگهداری كلیه اسناد و مدارك برنامه ای شركت.
 • پیگیری و هماهنگی با دفتر مدیر عامل و روابط عمومی جهت اخذ مصوبات مجمع عمومی در ارتباط با برنامه و بودجه سنوات آتی و عملكرد مربوط.
 • برنامه ریزی در جهت كارایی نظام برنامه و بودجه و كنترل و هماهنگی بودجه مصوب در تطبیق با برنامه سالانه شركت و بررسی و تحلیل نوسانات آن و ارائه گزارش و پیشنهادات در جهت اصلاح و به روز رسانی آن.
 • بررسی اطلاعات مرتبط در تهیه و تنظیم بودجه و تلفیق بودجه واحدهای حوزه ستادی شركت بر اساس اهداف و راهبردها و خط مشی های ابلاغی با استفاده از پیشنهادات دفاتر مختلف ستادی.
 • اقدام در جهت تهیه، تنظیم و مبادله موافقتنامه با سایر دستگاه ها و در صورت نیاز اصلاح آنها با همكاری عوامل ذیربط و اقدام و پیگیری تخصیص و جذب اعتبار از سوی مراجع ذیربط.
 • رسیدگی و تائید عملكرد اشخاص طرف قرارداد شركت در امور مرتبط.

شرح وظایف

 • انجام امور دبیرخانه ای ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری (فعال سازی و تشکیل ستاد ملی و کمیته های تخصصی آن جهت تصمیم سازی در سطح ملی در راستای اجرایی نمودن اهداف و سیاستهای سند ملی بازآفرینی پایدار شهری، قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، سند ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی، تکالیف مصوبه مشترک شورای عالی شهرسازی و معماری و ستاد ملی توانمندسازی به همراه پیگیری اجرای مصوبات ستاد مذکور
 • نظارت بر تشکیل و راه اندازی ستادهای استانی و شهرستانی بازآفرینی پایدار شهری با هماهنگی دبیر ستادهای مذکور
 • انجام امور مربوط به همکاری و هماهنگی بین بخشی با دستگاههای مرتبط از قبیل انعقاد و اجرای تفاهم نامه های همکاری
 • ایجاد تعامل بین ستادهای استانی و شهرستانی بازآفرینی پایدار شهری با حوزه ستادی شرکت وفق اسناد بالادستی سند ملی بازآفرینی پایدار شهری، قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، سند ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی
 • تهیه وتدوین گردش کارها وآئین نامه های اداره دبیرخانه، شیوه نامه نحوه بررسی برنامه های توانمند سازی و تهیه شرح خدمات مرتبط
 • بسترسازی، اولویت بندی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با هماهنگی و اقدام در جهت انتخاب و ارزیابی مشاوران ذیصلاح و عقد قرارداد با آنان.
 • بررسی و ارائه راهکارهایی به منظور پیشگیری از گسترش محلات هدف برنامه بازآفرینی پایدار شهری، تعیین حداقل سطح خدمات وتامین منابع مالی به منظور ساماندهی و توانمندسازی محلات هدف و پیشنهاد برای تصویب مراجع ذیصلاح
 • تهیه و پیشنهاد برنامه های فرهنگی، ترویجی، آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهش های مرتبط با موضوع محلات هدف برنامه بازآفرینی پایدار شهری به دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت
 • برنامه ریزی در جهت انجام وظایف محوله در اجرای برنامه های مزبور با مشارکت دستگاهای ذیربط و عضو ستاد ملی از طریق کارگروه های تخصصی و نظایر آن
 • تشکیل بانک اطلاعات محلات هدف برنامه بازآفرینی شهری با همکاری دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر واحدهای ذیربط شرکت
 • تهیه گزارش عملکرد سالانه جهت ارائه به هیات محترم وزیران و سایر مراجع مربوط
 • جمع آوری، طبقه بندی و مستند سازی اطلاعات موضوعی و عملکردی مرتبط
 • پیشنهاد و همکاری در تهیه و ارائه شاخصهای ارزیابی عملکرد مرتبط با فعالیتهای مربوطه به دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت
 • رسیدگی و تائید عملکرد اشخاص طرف قرارداد شرکت در امور مرتبط و همکاری با سایر عوامل ذیربط شرکت و سایر امور ارجاعی
 • راهبری و هدایت تهیه برنامه اسکان مجدد محدوده های پرخطر و دارای اولویت جابجایی محدوده های اسکان غیررسمی با پیگیری تشکیل ترتیبات نهادی مرتبط به اسکان مجدد
 • پیگیری امور مربوط به طرحهای مشترک با سازمان های بین المللی و دریافت و انتقال اطلاعات مربوط به کنفرانسها و مجامع بین المللی و همچنین زمینه سازی استفاده از تجارب فنی و منابع مالی بین المللی با رعایت ضوابط مربوطه با همکاری واحدهای ذیربط شرکت
 • پیگیری اجرایی کردن اقدامات توانمندسازی (پروژه ساماندهی زیرساختهای محلی، برنامه های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و برنامه های ظرفیت سازی
  مدیریت محلی)
 • انجام فرآیند آماده سازی پروژه های اجرایی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و ارجاع پروژه های تائید شده جهت انجام فراخوان مناقصه و نظارت بر اجرا به دفتر مربوطه در شرکت

رزومه آقای استادی
محبوب 377.42 KB
01/12/1402 10:28:38

 

 • شرح وظایف
 • برنامه‎ریزی در جهت بكارگیری و توسعه مهندسی ارزش در پروژه ها و انجام اقدامات مرتبط با آن.
 • برنامه ریزی در جهت ارتقاء ساخت و سازهای بخشهای مردمی، ‌خصوصی و عمومی از طریق بكارگیری توان سازمانهای مهندسی غیر دولتی مرتبط و نظایر آن.
 • پیشنهاد و همكاری در تهیه و ارائه شاخصهای ارزیابی عملكرد در امور اجرائی و فعالیتهای مربوطه با معاونت توسعه مدیریت و منابع.
 • همكاری در تهیه و تنظیم برنامه های اجرائی كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در جهت اجرای پروژه‎های مختلف بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری.
 • شركت در كمیسیونها، كمیته ها و شوراهای مربوطه حسب مورد.
 • نظارت بر فرآیند انجام صحیح قراردادها و پیگیری و هماهنگی اجرای بموقع و با كیفیت پروژه های اجرائی و مشاركتی مطابق نظام فنی و اجرائی تعریف شده و مصوب و سایر ضوابط و مقررات مربوطه.
 • تنظیم و بررسی و اظهار نظر درخصوص انواع قراردادهای اجرائی اعم از پیمانكاری و مشاركت و مطابقت آن با ضوابط اجرائی حاكم.
 • نظارت بر نحوه انتخاب و ارزیابی عوامل اجرائی پروژه‎ها شامل مجریان، پیمانكاران، سازندگان، شركاء و نظایر آن و ابلاغ نتایج به عوامل ذیربط.
 • رسیدگی و تائید عملكرد اشخاص طرف قرارداد شركت در امور مرتبط.
 • نظارت بر ساماندهی و بسترسازی و حمایت های بخش دولتی و غیردولتی از ساخت و ساز مردمی در محدوده های مورد عمل شركت و برنامه ریزی در جهت توسعه و بهره برداری از حمایت های مزبور.
 • نظارت بر اجرای مراحل مختلف ساخت و ساز مردمی در محدوده بافتهای فرسوده شهری بر اساس طرح‎های جامع و تفصیلی شهر با همكاری شهرداری ها و سایر دستگاههای ذیربط.

شرح وظایف

 • تهیه و تدوین نظام تجهیز منابع و مشاركت ها شامل آئین‎نامه‎ها، شیوه‎نامه‎ها‎، گردش‎كارها، راهكارها و روشهای مربوط.
 • مدیریت شناسایی، پیگیری، ساماندهی، توسعه و تجهیز منابع مالی و غیرمالی داخلی و خارجی از طریق جلب مشاركت اشخاص حقیقی و حقوقی، انتشار اوراق مشاركت و تحصیل وام و تسهیلات از داخل و خارج كشور.
 • پیگیری و اقدام در جهت شناسایی و تحصیل منابع اعم از اراضی دارای ارزش افزوده و مرغوبیت بالا و سایر منابع درآمدی و اقدام در جهت فروش و جذب منابع مذكور با هماهنگی سایر دفاتر ذیربط.
 • بررسی و ارائه روشهای نوین در تجهیز منابع و تحقق مشاركت های مردمی و بخش غیردولتی، تعریف و پیشنهاد زمینه های
  سرمایه گذاری و سرمایه پذیری شركت.
 • مطالعه و بررسی قوانین، مقررات و آئین نامه های مرتبط با منابع، تسهیلات و سایر اعتبارات دارای تعهدات تعریف شده در شركت به منظور بهره برداری از ظرفیتهای ناشی از آنها و انجام مراقبت های لازم.
 • مشاركت در بررسی و ارائه پشنهادات تبصره های بودجه ای مناسب و مؤثر برای توسعه عملیات شركت به مبادی ذیربط.
 • ایجاد تعامل مؤثر با بانكها و سایر تشكلها و نهادهای پولی و مالی در راستای تأمین منابع مالی در زمینه وظایف شركت.
 • ارائه تحلیلهای فنی، اقتصادی، مالی و سرمایه گذاری در حوزه فعالیتهای شركت.
 • پیگیری جذب و تأمین منابع تجهیز شده و تلاش جهت تحقق كامل منابع مزبور و مدیریت بهینه تبدیل و گردش منابع داخلی شركت.
 • مدیریت استفاده بهینه و نظارت بر سرمایه های شرکت با جمع آوری، طبقه بندی و نگهداری مستندات مرتبط با املاک، اراضی و توسعه و ارتقای بهره وری آن.
 • همكاری و هماهنگی جهت خرید، تملك و معاوضه و تهاتر اراضی و املاك و مستحدثات شركت در چارچوب ضوابط و مقررات با واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی.
 • پیشنهاد و همكاری در تهیه شاخص های ارزیابی عملكرد مرتبط با فعالیتهای مربوطه با معاونت توسعه مدیریت و منابع.
 • تهیه و ارائه راهكارها و پیشنهادات مؤثر جهت بكارگیری منابع ملكی شركت در زمینه فروش و یا مشاركت آنها به منظور جلب و تحصیل منابع مالی و سرمایه ای وفق ضوابط و مقررات حاكم.
 • رسیدگی و تائید عملكرد اشخاص طرف قرارداد شركت در امور مرتبط و همكاری با سایر عوامل ذیربط شركت و سایر امور ارجاعی از سوی مدیریت شركت.

 

رزومه آقای ثروت جو
محبوب 355.92 KB
01/12/1402 10:30:22

 

شرح وظایف 

 • 1- جمع آوري اطلاعات و آمار در زمينه مطالب منتشره در وسائل ارتباط جمعي دولتي و خصوصي در ارتباط با وزارتخانه يا شركت متبوع و تهيه گزارش لازم.
  2-  مطالعه و بررسي و رعايت موازين لازم براي برنامه هاي انتشاراتي و اطلاعات.
  3-  انجام امور مربوط به برگزاري جشن هاي محلي، اجراي برنامه هاي راديويي و تلويزيوني و يا مصاحبه با مقامات مربوط.
  4- بررسي مدارك و اطلاعات در مورد طرح لوايح مربوط به شركت متبوع و تعقيب آنها در مجلس و كميسيونهاي پارلماني مجلس.
  5- ارائه  مشاوره و رهنمودهای لازم به روابط عمومی های  واحدهای استانی  به منظور  حل مشکلات و نارسائی های احتمالی آنان.
  6- سنجش افکار عمومی  نسبت  به عملکرد سازمان.
  7- مطالعه و بررسی اخبار گرد آوری شده داخلی.
  8- تنظیم برنامه ها و گزارش ها و تفسیرهای خبری.
  9- استخراج و بررسی مطالب مرتبط با فعالیتهای سازمان  در مطبوعات و بررسی و تحلیل محتوائی آنها و تهیه بریده جراید.
  10- انجام هماهنگی های لازم  با رسانه های گروهی  به منظور انتشار و بخش آگهی های مورد نیاز سازمان

 

رزومه آقای اختیاری
محبوب 383.02 KB
01/12/1402 12:18:58

شرح وظایف

 

 

 • تهیه، تدوین و برنامه ریزی طرح های فناوری اطلاعات و نظارت بر اجرای آنها.
 • هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرحهای توسعه خدمات فناوری اطلاعات نظیر دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بهداشت الکترونیک و آموزش الکترونیک با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط با توجه به سیاست های کلان کشور.
 • ارائه ی راهکارهای جهت تامین امنیت داده ها و اطلاعات و حفاظت از اطلاعات.
 • مطالعه، تهیه و تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه‎های بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت و اهداف کمی وکیفی فناوری اطلاعات در راستای سیاست های كلان كشور.
 • هماهنگی و اقدام در جهت تهیه بانك اطلاعاتی بافتهای فرسوده كشور.
 • تدوین و تبیین خط مشی های لازم جهت استفاده از امكانات سخت افزاری، نرم افزاری و مخابراتی.
 • ایجاد و مدیریت شبكه های اطلاعاتی در چارچوب اهداف دفتر و نظارت بر حسن فعالیت آن‎ها.
 • تدوین برنامه های آموزشی درجهت ترفیع و ارتقای دانش فناوری اطلاعات برای مدیران، كاركنان وكارشناسان فناوری اطلاعات با همكاری اداره کل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه.
 • مطالعه و بررسی زمینه‎های فناوری سخت افزاری و نرم افزاری و نوآوری و طرح های جدید به منظور ارتقای سطح كارآیی واحدهای شرکت.
 • برنامه ریزی به منظور پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از امكانات، تامین و تجهیز لوازم و وسایل نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز.
 • پیاده سازی و نصب و راه اندازی سیستم های كاربردی محدود و نیمه گسترده.
 • برنامه ریزی و تمهیدات لازم بمنظور ایجاد پایگاه داده‎های جغرافیایی(GIS) در سطح کشور.
 • تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعمل های اجرایی بمنظور بهره برداری كاربردی از نرم افزارها و تجهیزات رایانه ای.
 • تهیه و ساماندهی و بروز رسانی سیستم های اتوماسیون اداری، اطلاع رسانی و سایر نرم افزارهای عمومی و اختصاصی.
 • ساماندهی و طبقه‎بندی بسترهای نرم‎افزاری و سخت‎افزاری و هدایت یكپارچه در زمینه فن‎آوری اطلاعات.
 • اخذ بموقع آمار واطلاعات از واحدهای مختلف شركت جهت تنظیم و تهیه گزارشهای دوره‎ای بر اساس آمار واصله در جهت توسعه مدیریت دانش.
 • ایجاد داشبرد مدیریتی برای مدیران شرکت به منظور دسترسی به كارنامه اطلاعاتی دوره ای شركت و بولتن آماری وگزارشهای مربوط به پیشرفت طرحها و فعالیتهای مربوطه.
 • تهیه نرم‎افزارهای گوناگون و ارائه به سایر واحدها جهت كمك به عملکرد آنها در راستای اهداف شرکت
 • ارائه خدمات لازم در جهت افزایش كیفیت استفاده از سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری در شركت
 • تامین، تخصیص و نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در واحدهای مختلف شرکت.
 • برنامه ریزی و استقرار طرحهای تکنولوژی فناوری اطلاعات(ICT) در شركت.
 • نظارت بر خرید و یا تولید بانكهای اطلاعاتی مورد نیاز.

رزومه آقای حسینی
محبوب 365.43 KB
01/12/1402 12:18:58

 

شرح وظایف

• تهیه و تدوین نظام حقوقی، ملکی و قراردادها شــامل مقررات، آئین نامه ها، ضــوابط ،شــیوه نامه‌ها، روشــها، گردش کارهاي مربوط مطابق قوانین و مقررات.
• تنظیم نمونه توافق نامه ها و قراردادهاي همسان (تیپ) با هماهنگی واحدهاي ذیربط.
• بهینه سازي قراردادهاي جاري و تطبیق آنها با نظام حقوقی شرکت و مقررات و قوانین مربوطه.
• همکاري در برگزاري مناقصات ، مزایده ها و معاملات مرتبط با فعالیتهاي شرکت.
• تهیه و تنظیم و پیشنهاد لوایح، طرح ها و اسناد حقوقی مرتبط با فعالیتهاي شرکت.
• ارائه نظرات و اصـــلاحات حقوقی مرتبط با مفاد اســـاســـنامه ، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شـــرکت و عوامل مرتبط و همچنین اظهارنظر مشورتی و حقوقی در کلیه موارد ارجاعی
• مدیریت در اقامه دعاوي شرکت در محاکم به منظور دفاع از حقوق شرکت.
• مدیریت در دفاع از دعاوي مطروحه علیه شرکت و تقدیم لوایح دفاعیه.
• رسیدگی و اظهارنظر به عنوان داور در موارد ارجاعی.
• مدیریت و پیگیري در رفع موانع و معارض موجود در انواع اراضی و املاك و مستحدثات جهت استیفاء حقوق شرکت.
• ارائه پیشـــنهادات مؤثر در جهت تنظیم شـــیوه نامه ها، دســـتورالعملها و بخشـــنامه هاي مرتبط با نحوه بکارگیري اراضـــی و املاك و مستحدثات شرکت به‌منظور جلوگیری از رکود سرمایه‌ها در چارچوب آئین‌نامه معاملاتی و ضوابط و مقررات مورد عمل به دفاتر ذیربط
• پیشنهاد و همکاري در تهیه شاخصها و معیارهاي ارزیابی عملکرد مرتبط با فعالیتهاي مربوطه با معاونت توسعه مدیریت و منابع.
• اخذ مجوزهاي لازم، هماهنگی و نظارت در آزادسازي و تملکات ضروري طرح هاي موضوع شرکت با استفاده از لایحه قانونی
• نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب 17/11/58 شوراي انقلاب).
• رسیدگی و تائید عملکرد اشخاص طرف قرارداد شرکت در امور مرتبط.
• همکاري با سایر واحدهاي ذیربط و اظهارنظر مشورتی حقوقی در موارد درخواستی و انجام سایر امور ارجاعی از سوي مدیریت
• شرکت.

شرح وظایف

 • تهیه و تدوین نظام حسابداری و مالی، شاخص‎ها، شیوه‎نامه‎ها و گردش‎كارها و سیستم های نوین و هوشمند مرتبط با امور حسابداری و مالی با رعایت معیارها و ضوابط مورد عمل شركت.
 • تنظیم دفاتر و صورت های مالی و سایر گزارشات مالی لازم جهت ارائه به مدیریت شركت و سایر مقامات و دستگاه های رسمی ذیربط طبق قوانین و مقررات.
 • پیگیری و نگهداری حسابهای درآمد و هزینه، اموال و انبار، كنترل موجودی نقدی، تعهدات و مطالبات شركت.
 • نظارت و كنترل بر چگونگی گردش عملیات مالی جاری شركت و اجرای قراردادهای منعقده بین شرکت واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی و سایر مؤسسات طرف قرارداد.
 • مستندسازی اقدامات و فعالیت‎های مرتبط با اسناد، حسابها، منابع، اموال و دارایی‎های شركت و همكاری در ایجاد بانك های اطلاعاتی مختلف با دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • وصول وجوه، ‌اعتبارات اعم از بودجه جاری شركت و یا اعتبارات تملك دارایی‎های سرمایه‎ای در قالب موافقت نامه های مبادله شده.
 • تمركز وجوه دریافتی سپرده‎ها، پیگیری وصول مطالبات توسط واحدهای ذیربط و درآمدی شركت و تمركز آن در حسابهای بانكی.
 • برنامه‎ریزی جهت تخصیص، تأمین اعتبار، تعهدات مالی، هزینه‎های جاری و سرمایه‎ای شركت طبق برنامه‎ها و مصوبات مربوط به ادوار مالی.
 • انجام امور ذیحسابی شركت مطابق ضوابط و مقررات مربوطه شامل رسیدگی و تسجیل كلیه اسناد و مدارك مربوط به هزینه ها.
 • پاسخگویی به حسابرسان، ممیزین مالیاتی و سایر دستگاه‎های ذیربط و تلاش در جهت حفظ حقوق شركت.
 • تنظیم دفاتر اعتبارات و اجرای بودجه مصوب شركت و تهیه گزارش از هزینه‎های انجام شده و تطبیق آن با فعالیتها و سرفصل های بودجه و همكاری با دفتر طرح، برنامه و بودجه در تهیه و تنظیم بودجه.
 • پیشنهاد و همكاری در تهیه شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملكرد مرتبط با فعالیتهای مربوط به معاونت توسعه مدیریت و منابع.
 • رسیدگی و تائید عملكرد اشخاص طرف قرارداد شركت در امور مرتبط.
 • ثبت و نگهداری آمار و اطلاعات مربوط به اموال و دارائیهای شركت از طریق ایجاد بانك اطلاعاتی مورد نیاز.
 • نظارت بر عملکرد مالی استانها و عاملین ذیحساب.
 • همکاری در برگزاری مناقصات و مزایده ها و معاملات مرتبط با فعالیت های شرکت.
 • مدیریت منابع مالی و توزیع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای

رزومه آقای توکلی
محبوب 365.71 KB
01/12/1402 12:19:05

 

شرح وظایف

 • بررسی و تهیه و تنظیم نمودار سازمانی شركت، اهداف ،‌شرح وظایف و تشكیلات تفصیلی با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ارائه پیشنهادهای لازم جهت تغییرات ضروری و مراقبت در حسن اجرای تشكیلات مصوب.
 • انجام امور استخدامی شركت در چارچوب برنامه تشكیلاتی ومطابق قوانین و مقررات استخدامی مربوط.
 • بررسی و برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت.
 • انجام برنامه ریزی مختلف آموزشی به منظور اعتلای توان و ظرفیت تخصصی و فنی و اداری كاركنان شركت و همكاری با مؤسسات و مراكز آموزشی با هماهنگی كمیته راهبری آموزش.
 • بررسی و تعیین نیازهای آموزشی با هماهنگی كمیته راهبری آموزش شركت.
 • انجام بررسی های همه جانبه و برنامه‎ریزی های لازم برای استفاده بهینه از امكانات رفاهی، ورزشی و درمانی موجود در سطح كشور.
 • بررسی نیازمندی‎های رفاهی كاركنان و تهیه طرحهای لازم با همكاری كمیته رفاه و ارائه به مدیرعامل شركت.
 • بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم برای تأمین موجبات اجرای طرح های رفاهی با بهره گیری از خدمات داخل یا خارج شركت.
 • اجرای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل و مقررات آئین نامه ها و دستورالعملهای استخدامی، حقوق و دستمزد و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه جذب و نگهداری نیروی انسانی ماهر.
 • ایجاد بانك اطلاعاتی و آمار نیروی انسانی و تهیه گزارشهای لازم.
 • نگهداری و نظارت برساختمان و تأسیسات و تجهیزات شركت در ستاد و سایر نقاط كشور.
 • نظارت بر كنترل حضور و غیاب و ورود و خروج كاركنان و افراد به ساختمان.
 • نظارت بر اداره امور انبارها و امور نگهبانی و راهنمایی ارباب رجوع به واحدهای مختلف.
 • نظارت و نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه و دارایی های شركت و استفاده بهینه از آنها و هماهنگی با امور مالی در جهت مأموریت جمعداری اموال.
 • اداره امور دبیرخانه مركزی شركت و اعمال روشهای مناسب بایگانی ، اداره امور دریافت ، توزیع ، ارسال مراسلات، چاپ و تكثیر.
 • پیش بینی و تدارك احتیاجات شركت از نظر تأسیسات، وسایل و ملزومات اداری، خدمات ماشینی، سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز در حدود اعتبارات مصوب.
 • فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت ارتقاء سطح دانش مدیریتی با همكاری مبادی ذیربط.
 • نظارت بر اجرای برنامه ارزشیابی کارکنان و دستورالعملهای مربوطه.
 • انجام مطالعات ، تنظیم طرح ها و تهیه برنامه های لازم در زمینه های انتخاب، انتصاب، ارتقاء، توسعه، آموزش، جبران خدمت و پاداش ارزیابی و تداوم عملكرد مدیران با هماهنگی معاونت ذیربط.
 • تهیه استانداردهای لازم و بكارگیری شیوه ها و فنون و روشهای نوین اداری و ضوابط و چهارچوبهای لازم برای استقرار واحدها و كنترل برگه های اداری، مالی، پشتیبانی و اختصاصی در جهت بهبود سیستمهای متداول اداری.
 • بهره گیری از توان تخصصی مشاوران خبره اعم از حقیقی و حقوقی برای انجام برنامه های تحول اداری.
 • بررسی و پیگیری امور مربوط به تكالیف قانونی حاصل از اجرای طرح تكریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم در نظام اداری.
 
 
 
 
 
رزومه آقای آبینی
محبوب 431.8 KB
01/12/1402 13:06:35
رزومه آقای شغیعی
محبوب 368.69 KB
01/12/1402 12:19:04
رزومه آقای روستا
محبوب 369.26 KB
01/12/1402 12:19:03
رزومه آقای سیدالحسینی
محبوب 394.57 KB
01/12/1402 13:04:28
رزومه آقای معماریان
محبوب 363.11 KB
01/12/1402 12:18:59
رزومه آقای رشید
محبوب 384.7 KB
01/12/1402 12:19:03