مشاهده چارت با کیفیت بالا

 

 

شرح وظایف

 • تهیه و تدوین نظام مطالعاتی، ترویجی و فرهنگی موضوع مأموریت شركت شامل: آئین‎نامه‎ها، ضوابط، دستورالعملها و گردش كارهای ذیربط.
 • تهیه و ارائه پیشنهاد بمنظور مدیریت مطالعات علمی، تحقیقات كاربردی و توسعه‎ای در زمینه‎های بافتهای قدیمی، فرسوده و ناكارآمد شهری و مرتبط با وظایف شركت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت مدیره.
 • شناسایی اصول – معیارها و ارزشهای موجود در ساختار شهری و بناهای معماری در بافتهای ارزشمند تاریخی، فرهنگی (معماری و شهرسازی ایران – اسلامی – بومی) و تدوین راهکارهای لازم جهت بکارگیری آنها در طرح های توسعه، نوسازی، بهسازی احیاء و بازسازی بناها و شهرها.
 • برنامه‎ریزی و اقدام در جهت ارتقاء توان واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی استانها برای انجام طرحهای عمران و بهسازی شهری.
 • مدیریت، برنامه‎ریزی و نظارت بر اجرای نشستها و دوره‎های آموزشی، گردهمائی – کارگاههای تخصصی با حضور مجموعه دست‎اندرکاران و مدیران شهری در سطح ملی و محلی و بخش اثرگذاری آموزشهای ارائه شده و ارزیابی دوره های اجرا شده.
 • مستندسازی ابعاد و اهداف سیر تحولات و تغییرات در اجرای طرح ها و پروژه های شركت در قالب های مناسب و همكاری در جهت ایجاد بانكهای اطلاعاتی مرتبط با دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • بررسی، گردآوری و ارائه تجارب دیگر شركتها، نهادها و سازمانهای داخلی و خارجی مرتبط با طرحهای مورد عمل شركت.
 • تهیه و ارائه پیشنهاد و پیگیری برنامه های ترویجی مرتبط با اهداف، تجربیات و عملكرد شركت در سطوح ملی، منطقه ای و محلی جهت اتخاذ تصمیم به هیأت مدیره.
 • تلاش در جهت احیاء فرهنگ در بافتهای با ارزش و نوسازی بافتهای فرسوده شهری از طریق تحقق عزم ملی در این زمینه.
 • جلب مشاركت مؤسسات معتبر درخصوص مطالعات و تحقیقات مرتبط با الگوسازی و ساماندهی بافتهای شهری در جهت نوسازی و بهسازی آنها.
 • تهیه و انتقال خط مشی های ترویجی به واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات راه و شهرسازی استانها بمنظور برقراری تعامل و جلب مشاركت مسئولین محلی و شهری.
 • اقدام در جهت طراحی و معرفی طرحهای نو جهت ایجاد و توسعه کار در شرکت و واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات راه و شهرسازی استانها.
 • ارائه راهكارهای مناسب جهت كنترل كیفی به منظور حفظ كیفیت انجام كار برابر استانداردهای بین‌المللی.
 • اقدام برای برقراری تعامل فعال، مناسب و فرصت آفرین با ساكنین و مالكین بافتهای فرسوده شهری و همچنین رسانه های گروهی مربوط به منظور جلب افكار عمومی و ترغیب مردم به مشاركت در اجرای طرحهای عمران و بهسازی شهری.
 • ایجاد بانك اطلاعاتی و آماری از میزان تحقق امور فرهنگی و ترویجی و تأثیرات آن بر ساكنین و مالكین بافتها از طریق همكاری با سایر واحدهای ذیربط.
 • انجام تحقیقات و مطالعات كاربردی برای ایجاد الگوهای استاندارد درخصوص بازآفرینی محدوده ها و محلات هدف.
 • رسیدگی و تائید عملکرد اشخاص طرف قرارداد در امور مرتبط.
 • پیشنهاد و همکاری در تهیه شاخصهای ارزیابی عملکرد مرتبط با فعالیتهای دفتر و ارسال به معاونت توسعه مدیریت و منابع.

شرح وظایف

 

 • پیشنهاد شاخص ها و معیارهای ارزیابی كمی و كیفی طرح ها و اقدامات و فعالیتهای ذیربط.
 • ترویج اصول و ارزشهای معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی در تهیه طرح های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف.
 • همكاری در تنظیم قراردادهای مرتبط با تهیه طرح های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف و همچنین طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی.
 • شركت در شوراها،كمیسیونها و كمیته های تخصصی مربوط حسب مورد.
 • نظارت بر تهیه طرح های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف در راستای طرحهای مصوب بالادست و سیاست های وزارت راه و شهرسازی.
 • نظارت بر اجرای طرح های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف در راستای طرحهای مصوب بالادست و ارزیابی طرح های مذكور بمنظور دستیابی به شیوه های نوین طراحی.
 • بررسی و نظارت و اظهارنظر درخصوص طرح های تهیه شده از حیث رعایت قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط.
 • نظارت و رسیدگی به نحوه پیشرفت تهیه و اجرای طرح های بازآفرینی شهری و اقدام موثر در جهت جلوگیری از بروز اختلافات و تأخیراتی كه منجر به تعویق طرح های یادشده می‎گردد وفق شرایط حاكم بر قرارداد مربوط.
 • نظارت و هماهنگی و اقدام در جهت انتخاب و ارزیابی مشاوران ذیصلاح و عقد قرارداد با آنان.
 • تهیه و تدوین نظام طراحی شامل استانداردها، آئین نامه ها، مقررات، ضوابط، شیوه نامه ها و گردش كارهای مرتبط.
 • تهیه و تدوین شرح خدمات انواع طرح های مرتبط و ابلاغ به عوامل اجرائی ذیربط.
 • بازبینی و بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در جهت ارتقاء كیفیت طرح ها به روشهای مختلف از جمله تشكیل كارگروه های تخصصی و برگزاری
  كارگاه های آموزشی.
 • هماهنگی در ایجاد ارتباط و تعامل با دستگاهها و مراجع ذیربط در تهیه و تصویب طرح ها از جمله دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای معماری و شهرسازی در استانها و نظایر آن.
 • نظارت بر مطالعه و شناسایی محدوده های مورد مداخله و مدیریت تهیه طرح های امكان سنجی از طریق خدمات مشاوره ای و قراردادی.
 • تدوین سیاهه مشاوران ذیصلاح جهت تهیه طرح های مرتبط بر اساس نظارت و بازبینی مداوم عملكرد آنها و برگزاری مناقصات مشاوران ذیصلاح جهت تهیه طرح ها و نظارت بر انجام دقیق فرآیند اتخاذ مشاوران در استانها.
 • مستندسازی، جمع‎آوری و بروزرسانی اطلاعات و اقدامات فعالیتهای ذیربط و ایجاد بانک اطلاعاتی و آرشیو فنی.
 • رسیدگی و تائید عملکرد اشخاص طرف قرارداد در امور مرتبط.
 • پیگیری امور مربوط به موافقتنامه و جذب اعتبارات ردیف های مرتبط با تهیه طرح های بازآفرینی محدوده ها و محلات هدف.
 • پیگیری مصوبات سفرهای استانی مقامات به استانها در شورا تامین مسکن استانها مربوط به بخش بافت فرسوده.

شرح وظایف

 

 

 • تهیه و تدوین نظام مدیریت طرح‎ها، برنامه ریزی، بودجه و ارزیابی عملكرد شامل روشها، گردش كارها و
  شیوه نامه های اجرایی مرتبط.
 • بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها، خط مشی ها، برنامه های كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملیاتی و مرتبط با موضوع مأموریت شركت و پیگیری اخذ مصوبه های مورد نیاز از مراجع ذیربط.
 • تهیه و پیشنهاد خط مشی و سیاستهای كلی و موردی شركت در خصوص واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی و ارائه روشهای مدیریتی درخصوص تطبیق عملكرد شركتهای مذكور با خواسته های شركت و تلاش در رفع مغایرت ها وموانع موجود به هیأت مدیره با استفاده از پیشنهادات دفاتر مختلف.
 • پیشنهاد و همکاری در تهیه و ارائه شاخص های عملکرد مرتبط با فعالیتهای مربوط و ارائه نتایج آن به معاونت توسعه مدیریت و منابع.
 • جمع آوری و طبقه بندی و نگهداری كلیه اسناد و مدارك برنامه ای شركت.
 • پیگیری و هماهنگی با دفتر مدیر عامل و روابط عمومی جهت اخذ مصوبات مجمع عمومی در ارتباط با برنامه و بودجه سنوات آتی و عملكرد مربوط.
 • برنامه ریزی در جهت كارایی نظام برنامه و بودجه و كنترل و هماهنگی بودجه مصوب در تطبیق با برنامه سالانه شركت و بررسی و تحلیل نوسانات آن و ارائه گزارش و پیشنهادات در جهت اصلاح و به روز رسانی آن.
 • بررسی اطلاعات مرتبط در تهیه و تنظیم بودجه و تلفیق بودجه واحدهای حوزه ستادی شركت بر اساس اهداف و راهبردها و خط مشی های ابلاغی با استفاده از پیشنهادات دفاتر مختلف ستادی.
 • اقدام در جهت تهیه، تنظیم و مبادله موافقتنامه با سایر دستگاه ها و در صورت نیاز اصلاح آنها با همكاری عوامل ذیربط و اقدام و پیگیری تخصیص و جذب اعتبار از سوی مراجع ذیربط.
 • رسیدگی و تائید عملكرد اشخاص طرف قرارداد شركت در امور مرتبط.

شرح وظایف

 • انجام امور دبیرخانه ای ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری (فعال سازی و تشکیل ستاد ملی و کمیته های تخصصی آن جهت تصمیم سازی در سطح ملی در راستای اجرایی نمودن اهداف و سیاستهای سند ملی بازآفرینی پایدار شهری، قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، سند ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی، تکالیف مصوبه مشترک شورای عالی شهرسازی و معماری و ستاد ملی توانمندسازی به همراه پیگیری اجرای مصوبات ستاد مذکور
 • نظارت بر تشکیل و راه اندازی ستادهای استانی و شهرستانی بازآفرینی پایدار شهری با هماهنگی دبیر ستادهای مذکور
 • انجام امور مربوط به همکاری و هماهنگی بین بخشی با دستگاههای مرتبط از قبیل انعقاد و اجرای تفاهم نامه های همکاری
 • ایجاد تعامل بین ستادهای استانی و شهرستانی بازآفرینی پایدار شهری با حوزه ستادی شرکت وفق اسناد بالادستی سند ملی بازآفرینی پایدار شهری، قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، سند ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی
 • تهیه وتدوین گردش کارها وآئین نامه های اداره دبیرخانه، شیوه نامه نحوه بررسی برنامه های توانمند سازی و تهیه شرح خدمات مرتبط
 • بسترسازی، اولویت بندی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با هماهنگی و اقدام در جهت انتخاب و ارزیابی مشاوران ذیصلاح و عقد قرارداد با آنان.
 • بررسی و ارائه راهکارهایی به منظور پیشگیری از گسترش محلات هدف برنامه بازآفرینی پایدار شهری، تعیین حداقل سطح خدمات وتامین منابع مالی به منظور ساماندهی و توانمندسازی محلات هدف و پیشنهاد برای تصویب مراجع ذیصلاح
 • تهیه و پیشنهاد برنامه های فرهنگی، ترویجی، آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهش های مرتبط با موضوع محلات هدف برنامه بازآفرینی پایدار شهری به دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت
 • برنامه ریزی در جهت انجام وظایف محوله در اجرای برنامه های مزبور با مشارکت دستگاهای ذیربط و عضو ستاد ملی از طریق کارگروه های تخصصی و نظایر آن
 • تشکیل بانک اطلاعات محلات هدف برنامه بازآفرینی شهری با همکاری دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر واحدهای ذیربط شرکت
 • تهیه گزارش عملکرد سالانه جهت ارائه به هیات محترم وزیران و سایر مراجع مربوط
 • جمع آوری، طبقه بندی و مستند سازی اطلاعات موضوعی و عملکردی مرتبط
 • پیشنهاد و همکاری در تهیه و ارائه شاخصهای ارزیابی عملکرد مرتبط با فعالیتهای مربوطه به دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت
 • رسیدگی و تائید عملکرد اشخاص طرف قرارداد شرکت در امور مرتبط و همکاری با سایر عوامل ذیربط شرکت و سایر امور ارجاعی
 • راهبری و هدایت تهیه برنامه اسکان مجدد محدوده های پرخطر و دارای اولویت جابجایی محدوده های اسکان غیررسمی با پیگیری تشکیل ترتیبات نهادی مرتبط به اسکان مجدد
 • پیگیری امور مربوط به طرحهای مشترک با سازمان های بین المللی و دریافت و انتقال اطلاعات مربوط به کنفرانسها و مجامع بین المللی و همچنین زمینه سازی استفاده از تجارب فنی و منابع مالی بین المللی با رعایت ضوابط مربوطه با همکاری واحدهای ذیربط شرکت
 • پیگیری اجرایی کردن اقدامات توانمندسازی (پروژه ساماندهی زیرساختهای محلی، برنامه های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و برنامه های ظرفیت سازی
  مدیریت محلی)
 • انجام فرآیند آماده سازی پروژه های اجرایی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و ارجاع پروژه های تائید شده جهت انجام فراخوان مناقصه و نظارت بر اجرا به دفتر مربوطه در شرکت
 • شرح وظایف
 • برنامه‎ریزی در جهت بكارگیری و توسعه مهندسی ارزش در پروژه ها و انجام اقدامات مرتبط با آن.
 • برنامه ریزی در جهت ارتقاء ساخت و سازهای بخشهای مردمی، ‌خصوصی و عمومی از طریق بكارگیری توان سازمانهای مهندسی غیر دولتی مرتبط و نظایر آن.
 • پیشنهاد و همكاری در تهیه و ارائه شاخصهای ارزیابی عملكرد در امور اجرائی و فعالیتهای مربوطه با معاونت توسعه مدیریت و منابع.
 • همكاری در تهیه و تنظیم برنامه های اجرائی كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در جهت اجرای پروژه‎های مختلف بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری.
 • شركت در كمیسیونها، كمیته ها و شوراهای مربوطه حسب مورد.
 • نظارت بر فرآیند انجام صحیح قراردادها و پیگیری و هماهنگی اجرای بموقع و با كیفیت پروژه های اجرائی و مشاركتی مطابق نظام فنی و اجرائی تعریف شده و مصوب و سایر ضوابط و مقررات مربوطه.
 • تنظیم و بررسی و اظهار نظر درخصوص انواع قراردادهای اجرائی اعم از پیمانكاری و مشاركت و مطابقت آن با ضوابط اجرائی حاكم.
 • نظارت بر نحوه انتخاب و ارزیابی عوامل اجرائی پروژه‎ها شامل مجریان، پیمانكاران، سازندگان، شركاء و نظایر آن و ابلاغ نتایج به عوامل ذیربط.
 • رسیدگی و تائید عملكرد اشخاص طرف قرارداد شركت در امور مرتبط.
 • نظارت بر ساماندهی و بسترسازی و حمایت های بخش دولتی و غیردولتی از ساخت و ساز مردمی در محدوده های مورد عمل شركت و برنامه ریزی در جهت توسعه و بهره برداری از حمایت های مزبور.
 • نظارت بر اجرای مراحل مختلف ساخت و ساز مردمی در محدوده بافتهای فرسوده شهری بر اساس طرح‎های جامع و تفصیلی شهر با همكاری شهرداری ها و سایر دستگاههای ذیربط.

شرح وظایف

 • تهیه و تدوین نظام تجهیز منابع و مشاركت ها شامل آئین‎نامه‎ها، شیوه‎نامه‎ها‎، گردش‎كارها، راهكارها و روشهای مربوط.
 • مدیریت شناسایی، پیگیری، ساماندهی، توسعه و تجهیز منابع مالی و غیرمالی داخلی و خارجی از طریق جلب مشاركت اشخاص حقیقی و حقوقی، انتشار اوراق مشاركت و تحصیل وام و تسهیلات از داخل و خارج كشور.
 • پیگیری و اقدام در جهت شناسایی و تحصیل منابع اعم از اراضی دارای ارزش افزوده و مرغوبیت بالا و سایر منابع درآمدی و اقدام در جهت فروش و جذب منابع مذكور با هماهنگی سایر دفاتر ذیربط.
 • بررسی و ارائه روشهای نوین در تجهیز منابع و تحقق مشاركت های مردمی و بخش غیردولتی، تعریف و پیشنهاد زمینه های
  سرمایه گذاری و سرمایه پذیری شركت.
 • مطالعه و بررسی قوانین، مقررات و آئین نامه های مرتبط با منابع، تسهیلات و سایر اعتبارات دارای تعهدات تعریف شده در شركت به منظور بهره برداری از ظرفیتهای ناشی از آنها و انجام مراقبت های لازم.
 • مشاركت در بررسی و ارائه پشنهادات تبصره های بودجه ای مناسب و مؤثر برای توسعه عملیات شركت به مبادی ذیربط.
 • ایجاد تعامل مؤثر با بانكها و سایر تشكلها و نهادهای پولی و مالی در راستای تأمین منابع مالی در زمینه وظایف شركت.
 • ارائه تحلیلهای فنی، اقتصادی، مالی و سرمایه گذاری در حوزه فعالیتهای شركت.
 • پیگیری جذب و تأمین منابع تجهیز شده و تلاش جهت تحقق كامل منابع مزبور و مدیریت بهینه تبدیل و گردش منابع داخلی شركت.
 • مدیریت استفاده بهینه و نظارت بر سرمایه های شرکت با جمع آوری، طبقه بندی و نگهداری مستندات مرتبط با املاک، اراضی و توسعه و ارتقای بهره وری آن.
 • همكاری و هماهنگی جهت خرید، تملك و معاوضه و تهاتر اراضی و املاك و مستحدثات شركت در چارچوب ضوابط و مقررات با واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی.
 • پیشنهاد و همكاری در تهیه شاخص های ارزیابی عملكرد مرتبط با فعالیتهای مربوطه با معاونت توسعه مدیریت و منابع.
 • تهیه و ارائه راهكارها و پیشنهادات مؤثر جهت بكارگیری منابع ملكی شركت در زمینه فروش و یا مشاركت آنها به منظور جلب و تحصیل منابع مالی و سرمایه ای وفق ضوابط و مقررات حاكم.
 • رسیدگی و تائید عملكرد اشخاص طرف قرارداد شركت در امور مرتبط و همكاری با سایر عوامل ذیربط شركت و سایر امور ارجاعی از سوی مدیریت شركت.

شرح وظایف

 

 

 • 1- جمع آوري اطلاعات و آمار در زمينه مطالب منتشره در وسائل ارتباط جمعي دولتي و خصوصي در ارتباط با وزارتخانه يا شركت متبوع و تهيه گزارش لازم.
  2-  مطالعه و بررسي و رعايت موازين لازم براي برنامه هاي انتشاراتي و اطلاعات.
  3-  انجام امور مربوط به برگزاري جشن هاي محلي، اجراي برنامه هاي راديويي و تلويزيوني و يا مصاحبه با مقامات مربوط.
  4- بررسي مدارك و اطلاعات در مورد طرح لوايح مربوط به شركت متبوع و تعقيب آنها در مجلس و كميسيونهاي پارلماني مجلس.
  5- ارائه  مشاوره و رهنمودهای لازم به روابط عمومی های  واحدهای استانی  به منظور  حل مشکلات و نارسائی های احتمالی آنان.
  6- سنجش افکار عمومی  نسبت  به عملکرد سازمان.
  7- مطالعه و بررسی اخبار گرد آوری شده داخلی.
  8- تنظیم برنامه ها و گزارش ها و تفسیرهای خبری.
  9- استخراج و بررسی مطالب مرتبط با فعالیتهای سازمان  در مطبوعات و بررسی و تحلیل محتوائی آنها و تهیه بریده جراید.
  10- انجام هماهنگی های لازم  با رسانه های گروهی  به منظور انتشار و بخش آگهی های مورد نیاز سازمان

شرح وظایف

 

 

 • تهیه، تدوین و برنامه ریزی طرح های فناوری اطلاعات و نظارت بر اجرای آنها.
 • هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرحهای توسعه خدمات فناوری اطلاعات نظیر دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بهداشت الکترونیک و آموزش الکترونیک با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط با توجه به سیاست های کلان کشور.
 • ارائه ی راهکارهای جهت تامین امنیت داده ها و اطلاعات و حفاظت از اطلاعات.
 • مطالعه، تهیه و تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه‎های بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت و اهداف کمی وکیفی فناوری اطلاعات در راستای سیاست های كلان كشور.
 • هماهنگی و اقدام در جهت تهیه بانك اطلاعاتی بافتهای فرسوده كشور.
 • تدوین و تبیین خط مشی های لازم جهت استفاده از امكانات سخت افزاری، نرم افزاری و مخابراتی.
 • ایجاد و مدیریت شبكه های اطلاعاتی در چارچوب اهداف دفتر و نظارت بر حسن فعالیت آن‎ها.
 • تدوین برنامه های آموزشی درجهت ترفیع و ارتقای دانش فناوری اطلاعات برای مدیران، كاركنان وكارشناسان فناوری اطلاعات با همكاری اداره کل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه.
 • مطالعه و بررسی زمینه‎های فناوری سخت افزاری و نرم افزاری و نوآوری و طرح های جدید به منظور ارتقای سطح كارآیی واحدهای شرکت.
 • برنامه ریزی به منظور پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از امكانات، تامین و تجهیز لوازم و وسایل نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز.
 • پیاده سازی و نصب و راه اندازی سیستم های كاربردی محدود و نیمه گسترده.
 • برنامه ریزی و تمهیدات لازم بمنظور ایجاد پایگاه داده‎های جغرافیایی(GIS) در سطح کشور.
 • تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعمل های اجرایی بمنظور بهره برداری كاربردی از نرم افزارها و تجهیزات رایانه ای.
 • تهیه و ساماندهی و بروز رسانی سیستم های اتوماسیون اداری، اطلاع رسانی و سایر نرم افزارهای عمومی و اختصاصی.
 • ساماندهی و طبقه‎بندی بسترهای نرم‎افزاری و سخت‎افزاری و هدایت یكپارچه در زمینه فن‎آوری اطلاعات.
 • اخذ بموقع آمار واطلاعات از واحدهای مختلف شركت جهت تنظیم و تهیه گزارشهای دوره‎ای بر اساس آمار واصله در جهت توسعه مدیریت دانش.
 • ایجاد داشبرد مدیریتی برای مدیران شرکت به منظور دسترسی به كارنامه اطلاعاتی دوره ای شركت و بولتن آماری وگزارشهای مربوط به پیشرفت طرحها و فعالیتهای مربوطه.
 • تهیه نرم‎افزارهای گوناگون و ارائه به سایر واحدها جهت كمك به عملکرد آنها در راستای اهداف شرکت
 • ارائه خدمات لازم در جهت افزایش كیفیت استفاده از سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری در شركت
 • تامین، تخصیص و نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در واحدهای مختلف شرکت.
 • برنامه ریزی و استقرار طرحهای تکنولوژی فناوری اطلاعات(ICT) در شركت.
 • نظارت بر خرید و یا تولید بانكهای اطلاعاتی مورد نیاز.

شرح وظایف

 • انجام امور مربوط به دبیری هیئت مدیره و دبیرخانه ذیربط و ابلاغ مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آنها و تهیه گزارشهای مورد نیاز جهت ارائه به هیئت مدیره.
 • مدیریت‎ تنظیم برنامه‎كاری و ملاقات‎های مدیرعامل و نظارت بر عملكرد حوزه ‎دفتر مدیرعامل.
 • پیگیری و همكاری لازم با واحدهای ذیربط درخصوص تهیه مدارك و اطلاعات لازم برای مدیرعامل جهت استفاده در سفرها، گردهمائی‎ها، جلسات هم‎اندیشی، كنفرانس‎ها، مجموعه مدیران و نظایر آنها و تهیه صورتجلسات مربوط و پیگیری اجرای تصمیمات.
 • برنامه‎ریزی و تدوین راهكارهای لازم و اقدام جهت تسهیل روابط و حسن تفاهم بین كاركنان و مدیریت.
 • تنظیم، تهیه و ارسال پاسخ های لازم به مكاتبات و درخواستهای مربوط به شركت و مراجع ذیربط و پیگیری آنها تا حصول نتیجه و پاسخگویی موردی به موضوعات مرتبط با شركت در رسانه های گروهی.
 • تهیه و تدوین نظام منسجم، آئین نامه‎ها، شیوه نامه ها و گردش كارهای مربوط به دفتر در زمینه ارتباطات و اطلاع رسانی درون و برون سازمانی.
 • برنامه‎ریزی و برقراری ارتباطات برون سازمانی، رسانه‎های گروهی، مردم و سایر دستگاه‎ها در جهت شناساندن شركت، اهداف و عملكرد و تجزیه و تحلیل بازخورد نتایج.
 • هماهنگی و اقدام در جهت بسط و توسعه و گسترش روابط بین المللی به منظور جلب مشاركتها و سرمایه‌ها در راستای تحقق اهداف و نظارت بر امور مرتبط با ماموریتهای خارج از کشور.
 • نظارت بر امور تشریفات و مراسم مربوطه و همچنین اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در ارتباط با ملاقاتهای هیأت ها و میهمانان خارجی.
 • اطلاع‎رسانی، شفاف سازی و ارائه اخبار مرتبط با فعالیتهای شركت از طریق سایت اطلاع‎رسانی و سایر رسانه‎ها بصورتی كه قابل برداشت و استفاده از سوی مخاطبین داخلی و خارجی باشد.
 • استقرار نظام ارتقاء سلامت اداری و بررسی شکایات درون و برون سازمانی و پاسخگویی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
 • هماهنگی و اقدام در جهت تشكیل به موقع مجامع عمومی شركتها و همكاری در تنظیم صورتجلسات مجامع و همچنین اخذ گزارشات هیأت مدیره درخصوص انجام مفاد صورتجلسات مجامع طی دوره‌های مشخص.
 • بررسی و اظهارنظر درخصوص صورتهای مالی و عملكرد و گزارشات حسابرس و بازرس قانونی، قبل از ارائه به مجمع عمومی با هماهنگی امور مالی.
 • بررسی و اظهارنظر درخصوص پیشنهادات و گزارشها و برنامه های واصله از واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی استانها با هماهنگی دفتر طرح، برنامه و بودجه.
 • همكاری و اقدام در جهت تهیه پیشنهادات و متون و پیش نویس آئین نامه ها و دستورالعملهایی كه وفق اساسنامه نیازمند طرح در مجامع عمومی می باشد و تطبیق آنها با ضوابط و مقررات حاكم با هماهنگی دفتر املاک و امور حقوقی.
 • هماهنگی لازم در خصوص تهیه کتب، نشریات، فیلم و ایجاد نمایشگاه دائمی و موقت از تولیدات فرهنگی و ترویجی شرکت.
 • بررسی و پیگیری امور مربوط به تكالیف قانونی حاصل از اجرای طرح تكریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم در نظام اداری.

شرح وظایف

 • تهیه و تدوین نظام حسابداری و مالی، شاخص‎ها، شیوه‎نامه‎ها و گردش‎كارها و سیستم های نوین و هوشمند مرتبط با امور حسابداری و مالی با رعایت معیارها و ضوابط مورد عمل شركت.
 • تنظیم دفاتر و صورت های مالی و سایر گزارشات مالی لازم جهت ارائه به مدیریت شركت و سایر مقامات و دستگاه های رسمی ذیربط طبق قوانین و مقررات.
 • پیگیری و نگهداری حسابهای درآمد و هزینه، اموال و انبار، كنترل موجودی نقدی، تعهدات و مطالبات شركت.
 • نظارت و كنترل بر چگونگی گردش عملیات مالی جاری شركت و اجرای قراردادهای منعقده بین شرکت واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی و سایر مؤسسات طرف قرارداد.
 • مستندسازی اقدامات و فعالیت‎های مرتبط با اسناد، حسابها، منابع، اموال و دارایی‎های شركت و همكاری در ایجاد بانك های اطلاعاتی مختلف با دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • وصول وجوه، ‌اعتبارات اعم از بودجه جاری شركت و یا اعتبارات تملك دارایی‎های سرمایه‎ای در قالب موافقت نامه های مبادله شده.
 • تمركز وجوه دریافتی سپرده‎ها، پیگیری وصول مطالبات توسط واحدهای ذیربط و درآمدی شركت و تمركز آن در حسابهای بانكی.
 • برنامه‎ریزی جهت تخصیص، تأمین اعتبار، تعهدات مالی، هزینه‎های جاری و سرمایه‎ای شركت طبق برنامه‎ها و مصوبات مربوط به ادوار مالی.
 • انجام امور ذیحسابی شركت مطابق ضوابط و مقررات مربوطه شامل رسیدگی و تسجیل كلیه اسناد و مدارك مربوط به هزینه ها.
 • پاسخگویی به حسابرسان، ممیزین مالیاتی و سایر دستگاه‎های ذیربط و تلاش در جهت حفظ حقوق شركت.
 • تنظیم دفاتر اعتبارات و اجرای بودجه مصوب شركت و تهیه گزارش از هزینه‎های انجام شده و تطبیق آن با فعالیتها و سرفصل های بودجه و همكاری با دفتر طرح، برنامه و بودجه در تهیه و تنظیم بودجه.
 • پیشنهاد و همكاری در تهیه شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملكرد مرتبط با فعالیتهای مربوط به معاونت توسعه مدیریت و منابع.
 • رسیدگی و تائید عملكرد اشخاص طرف قرارداد شركت در امور مرتبط.
 • ثبت و نگهداری آمار و اطلاعات مربوط به اموال و دارائیهای شركت از طریق ایجاد بانك اطلاعاتی مورد نیاز.
 • نظارت بر عملکرد مالی استانها و عاملین ذیحساب.
 • همکاری در برگزاری مناقصات و مزایده ها و معاملات مرتبط با فعالیت های شرکت.
 • مدیریت منابع مالی و توزیع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای

شرح وظایف

 • بررسی و تهیه و تنظیم نمودار سازمانی شركت، اهداف ،‌شرح وظایف و تشكیلات تفصیلی با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ارائه پیشنهادهای لازم جهت تغییرات ضروری و مراقبت در حسن اجرای تشكیلات مصوب.
 • انجام امور استخدامی شركت در چارچوب برنامه تشكیلاتی ومطابق قوانین و مقررات استخدامی مربوط.
 • بررسی و برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت.
 • انجام برنامه ریزی مختلف آموزشی به منظور اعتلای توان و ظرفیت تخصصی و فنی و اداری كاركنان شركت و همكاری با مؤسسات و مراكز آموزشی با هماهنگی كمیته راهبری آموزش.
 • بررسی و تعیین نیازهای آموزشی با هماهنگی كمیته راهبری آموزش شركت.
 • انجام بررسی های همه جانبه و برنامه‎ریزی های لازم برای استفاده بهینه از امكانات رفاهی، ورزشی و درمانی موجود در سطح كشور.
 • بررسی نیازمندی‎های رفاهی كاركنان و تهیه طرحهای لازم با همكاری كمیته رفاه و ارائه به مدیرعامل شركت.
 • بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم برای تأمین موجبات اجرای طرح های رفاهی با بهره گیری از خدمات داخل یا خارج شركت.
 • اجرای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل و مقررات آئین نامه ها و دستورالعملهای استخدامی، حقوق و دستمزد و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه جذب و نگهداری نیروی انسانی ماهر.
 • ایجاد بانك اطلاعاتی و آمار نیروی انسانی و تهیه گزارشهای لازم.
 • نگهداری و نظارت برساختمان و تأسیسات و تجهیزات شركت در ستاد و سایر نقاط كشور.
 • نظارت بر كنترل حضور و غیاب و ورود و خروج كاركنان و افراد به ساختمان.
 • نظارت بر اداره امور انبارها و امور نگهبانی و راهنمایی ارباب رجوع به واحدهای مختلف.
 • نظارت و نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه و دارایی های شركت و استفاده بهینه از آنها و هماهنگی با امور مالی در جهت مأموریت جمعداری اموال.
 • اداره امور دبیرخانه مركزی شركت و اعمال روشهای مناسب بایگانی ، اداره امور دریافت ، توزیع ، ارسال مراسلات، چاپ و تكثیر.
 • پیش بینی و تدارك احتیاجات شركت از نظر تأسیسات، وسایل و ملزومات اداری، خدمات ماشینی، سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز در حدود اعتبارات مصوب.
 • فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت ارتقاء سطح دانش مدیریتی با همكاری مبادی ذیربط.
 • نظارت بر اجرای برنامه ارزشیابی کارکنان و دستورالعملهای مربوطه.
 • انجام مطالعات ، تنظیم طرح ها و تهیه برنامه های لازم در زمینه های انتخاب، انتصاب، ارتقاء، توسعه، آموزش، جبران خدمت و پاداش ارزیابی و تداوم عملكرد مدیران با هماهنگی معاونت ذیربط.
 • تهیه استانداردهای لازم و بكارگیری شیوه ها و فنون و روشهای نوین اداری و ضوابط و چهارچوبهای لازم برای استقرار واحدها و كنترل برگه های اداری، مالی، پشتیبانی و اختصاصی در جهت بهبود سیستمهای متداول اداری.
 • بهره گیری از توان تخصصی مشاوران خبره اعم از حقیقی و حقوقی برای انجام برنامه های تحول اداری.
 • بررسی و پیگیری امور مربوط به تكالیف قانونی حاصل از اجرای طرح تكریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم در نظام اداری.

شرح وظایف

 • تهیه و تدوین نظام حسابداری و مالی، شاخص‎ها، شیوه‎نامه‎ها و گردش‎كارها و سیستم های نوین و هوشمند مرتبط با امور حسابداری و مالی با رعایت معیارها و ضوابط مورد عمل شركت.
 • تنظیم دفاتر و صورت های مالی و سایر گزارشات مالی لازم جهت ارائه به مدیریت شركت و سایر مقامات و دستگاه های رسمی ذیربط طبق قوانین و مقررات.
 • پیگیری و نگهداری حسابهای درآمد و هزینه، اموال و انبار، كنترل موجودی نقدی، تعهدات و مطالبات شركت.
 • نظارت و كنترل بر چگونگی گردش عملیات مالی جاری شركت و اجرای قراردادهای منعقده بین شرکت واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی و سایر مؤسسات طرف قرارداد.
 • مستندسازی اقدامات و فعالیت‎های مرتبط با اسناد، حسابها، منابع، اموال و دارایی‎های شركت و همكاری در ایجاد بانك های اطلاعاتی مختلف با دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • وصول وجوه، ‌اعتبارات اعم از بودجه جاری شركت و یا اعتبارات تملك دارایی‎های سرمایه‎ای در قالب موافقت نامه های مبادله شده.
 • تمركز وجوه دریافتی سپرده‎ها، پیگیری وصول مطالبات توسط واحدهای ذیربط و درآمدی شركت و تمركز آن در حسابهای بانكی.
 • برنامه‎ریزی جهت تخصیص، تأمین اعتبار، تعهدات مالی، هزینه‎های جاری و سرمایه‎ای شركت طبق برنامه‎ها و مصوبات مربوط به ادوار مالی.
 • انجام امور ذیحسابی شركت مطابق ضوابط و مقررات مربوطه شامل رسیدگی و تسجیل كلیه اسناد و مدارك مربوط به هزینه ها.
 • پاسخگویی به حسابرسان، ممیزین مالیاتی و سایر دستگاه‎های ذیربط و تلاش در جهت حفظ حقوق شركت.
 • تنظیم دفاتر اعتبارات و اجرای بودجه مصوب شركت و تهیه گزارش از هزینه‎های انجام شده و تطبیق آن با فعالیتها و سرفصل های بودجه و همكاری با دفتر طرح، برنامه و بودجه در تهیه و تنظیم بودجه.
 • پیشنهاد و همكاری در تهیه شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملكرد مرتبط با فعالیتهای مربوط به معاونت توسعه مدیریت و منابع.
 • رسیدگی و تائید عملكرد اشخاص طرف قرارداد شركت در امور مرتبط.
 • ثبت و نگهداری آمار و اطلاعات مربوط به اموال و دارائیهای شركت از طریق ایجاد بانك اطلاعاتی مورد نیاز.
 • نظارت بر عملکرد مالی استانها و عاملین ذیحساب.
 • همکاری در برگزاری مناقصات و مزایده ها و معاملات مرتبط با فعالیت های شرکت.
 • مدیریت منابع مالی و توزیع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای
 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید