وضعیت منابع انسانی در ادارات عمران و بهسازی شهری سراسر کشور در سال 1396 نسبت به سال 1395 تغییر محسوسی یافته است.

جمع‌بندی اطلاعات ارسال شده از سوی استان‌ها در خصوص وضعیت منابع انسانی فعال در ادارات عمران و بهسازی شهری توسط دفتر امور استان‌ها صورت گرفت و نتایج ذیل از آن مستخرج گردید.

تعداد نیروی انسانی فعال در ادارات عمران و بهسازی شهری در حال حاضر 182 نفر می باشد که نسبت به سال 1395 چهل نفر افزایش یافته است.

30 درصد نیروی انسانی فعال در ادارات عمران و بهسازی شهری استان‌های سراسر کشور خانم ها و 70 درصد را آقایان تشکیل می دهند که  نسبت به سال 1395 سهم بانوان چهار درصد افزایش یافته است.

5 درصد از نیروی فعال در ادارات عمران و بهسازی شهری دارای مدرک کاردانی، 27 درصد دارای مدرک کارشناسی، 58 درصد مدرک کارشناسی ارشد و 10 درصد را دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره دکترا تشکیل می دهند. سهم نیروهای دارای تحصیلات تکمیلی نسبت به سال 1395 شانزده درصد افزایش داشته است.

54 درصد نیروهای فعال در ادارات عمران و بهسازی شهری رسمی، 23 درصد پیمانی، 19 درصد قراردادی و 4 درصد سایر موارد می‌باشد.