فرم نظر سنجی ارائه خدمات

فرم نظر سنجی ارائه خدمات 

پرسشنامه حاضر به منظور سنجش میزان رضایت شما از ارائه خدمات در شرکت بازآفرینی شهری تهیه گردیده است. خواهشمند است با دقت در پاسخ به سوالات پرسشنامه در افزایش کیفیت خدمات ارائه شده، یاری نمایید.

اطلاعات شخصی:

کدملی را وارد نمایید
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

چگونگی ارائه خدمات:

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر