ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.
استان متقاضیگواهی توسعه گریگواهی تسهیلگریگواهی کارگزاریتاریخ صدور گواهینامهاعتبار گواهینامه تسهیلگری / کارگزاریاعتبار گواهینامه توسعه گریکد رهگیریسال دریافت گواهینامه
آذرشرقی16-آذرشرقی-آرمان نصر آذربایجان3__1398/01/211400/01/211400/01/2198-01-0004-2001398
اصفهان17-اصفهان-توسعه مسکن اصفهان3_31398/03/211400/03/211400/03/2198-04-0001-3031398
تهران18-تهران-رازاندیشان عمران_1_1398/03/211400/03/211400/03/2198-08-0004-0101398
تهران19-تهران-آرتا پیمان سپنتا__31398/03/211400/03/211400/03/2198-08-0005-0031398
تهران20-تهران-مهندسین مشاور نقش آفرینان به آیین__31398/03/211400/03/211400/03/2198-08-0006-0031398
تهران21-تهران-طرح و ساخت پارینه_331398/03/211400/03/211400/03/2198-08-0007-0331398
تهران22-تهران-مهندسین مشاور سبز اندیش پایش_111398/03/211400/03/211400/03/2198-08-0008-0111398
تهران23-تهران-مهندسین مشاور نقش بوستان گستر_121398/03/211400/03/211400/03/2198-08-0009-0121398
تهران24-تهران-فرمتین طرح نگار_121398/03/211400/03/211400/03/2198-08-0010-0121398
فارس25- فارس-نقش آوند شهر راز__31398/03/211400/03/211400/03/2198-18-0001-0031398
قم26- قم-زیباسازی بهسازی و نوسازی اطراف حرم__11398/03/211400/03/211400/03/2198-21-0001-0011398
گلستان27-گلستان-بهشارطرح__31398/03/211400/03/211400/03/2198-27-0001-0031398
لرستان28- لرستان-بنیان بتن پیشرو3__1398/04/091400/04/091400/04/0998-29-0001-3001398
تهران28-تهران-سازه گستران اندیشه رسام3__1398/03/281400/03/281400/03/2898-08-0011-2001398
تهران29-تهران-توسعه و عمران آرمان شهر پارت__31398/03/281400/03/281400/03/2898-08-0012-0031398
آذرشرقی30-آذرشرقی-ساباط طرح آرا _331398/03/281400/03/281400/03/2898-01-0005-0331398
تهران31-تهران- گروه سرمایه گذاری مسکن 1_31398/06/161400/06/161400/06/1698-08-0013-1031398
تهران32-تهران-مهندسین مشاور سبز اندیش پایش 21111398/06/161400/06/161400/06/1698-08-0014-1111398
تهران33-تهران-مهندسین مشاور بینش و فن__11398/06/161400/06/161400/06/1698-08-0015-0011398
تهران34-تهران-راه و ساختمانی نقش آفرینان بنا راه__31398/06/161400/06/161400/06/1698-08-0016-0031398
گلستان35-گلستان-رویان ساز__31398/06/161400/06/161400/06/1698-27-0002-0031398
آذرشرقی36-آذرشرقی-توسعه و عمران شهرستان مراغه3331398/06/161400/06/161400/06/1698-01-0006-3331398
آذرشرقی37-آذرشرقی-ساباط طرح آرا 2_121398/06/161400/06/161400/06/1698-01-0007-0121398
خراسان رضوی38-خراسان رضوی-پویا اتحاد شرق3311398/06/161400/06/161400/06/1698-11-0001-3311398
خراسان رضوی39-خراسان رضوی-الماس بتن پاژ__31398/06/161400/06/161400/06/1698-11-0002-0031398
خراسان رضوی39-خراسان رضوی-الماس بتن پاژ ب 3_31398/09/041400/09/041400/09/0498-11-0003-3031398
آذرشرقی40-آذرشرقی-پردیس آمایش سرزمین__31398/09/041400/09/041400/09/0498-01-0008-0031398
تهران41-تهران-مشاوران شهر کالبد__11398/09/041400/09/041400/09/0498-08-0017-0011398
تهران42-تهران-مادشهر_231398/09/041400/09/041400/09/0498-08-0018-0231398
آذرغربی43-آذرغربی-ارکان پدیدآب__31398/09/041400/09/041400/09/0498-02-0001-0031398
فارس44-فارس-ماناهنرآریا__31398/09/041400/09/041400/09/0498-18-0002-0031398
فارس45-فارس-مهندسین مشاور پارس آرایه__31398/09/041400/09/041400/09/0498-18-0003-0031398
زنجان46-زنجان-ساختمانی کاراکتر__31398/09/041400/09/041400/09/0498-14-0001-0031398
زنجان47-زنجان-بافت شهر پردیس_331398/09/041400/09/041400/09/0498-14-0002-0331398
زنجان48-زنجان-مهندسین مشاور طرح آزمون بنا__31398/09/041400/09/041400/09/0498-14-0003-0031398
49-علی باقریان__11398/09/191400/09/191400/09/1998-08-0017-0011398
فارس50-آفاق افلاک پارس_3_1398/10/211400/10/211400/10/2198-18-0004-0301398
تهران51-عمران معمار روژان__11398/10/211400/10/211400/10/2198-08-0019-0011398
تهران52-رضا فیضی__11398/10/211400/10/211400/10/2198-08-0020-0011398
فارس53-عمران و مسکن فارس1111398/10/211400/10/211400/10/2198-18-0005-1111398
گلستان54-احیاگران بافت استرآباد _1_1398/10/211400/10/211400/10/2198-27-0003-0101398
تهران55-بهاوند مهراز__31398/12/191401/12/19_98-08-0021-0031398
تهران56-چهارگوشه آسمان شهر_231398/12/191401/12/19_98-08-0022-0231398
مازندران57-عمران و مسکن سازان مازندران3111398/12/191401/12/191403/12/1998-30-0001-3111398
آذرغربی58-آقای سهراب علیزاده__11398/12/191401/12/19_98-02-0002-0011398
مرکزی59-شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند2_31399/03/261404/03/261402/03/2699-31-0004-2031399
اصفهان60-سرمایه گذاری عقیق نقش جهان3331399/03/261404/03/261402/03/2699-04-0002-3331399
تهران61-نوسازان منطقه جنوب شرق تهران3__1399/03/261404/03/26_99-08-0023-3001399
کهکیلویه و بویراحمد62-مهندسین مشاور ارگ سارگون__31399/03/26_1402/03/2699-26-0001-0031399
تهران63-شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا3__1399/03/261404/03/26_99-08-0024-3001399
آذر غربی64-امیر حیدری__21399/06/17_1402/06/1799-02-0003-0021399
آذر غربی65-زهرا غفاری آذر__21399/06/17_1402/06/1799-02-0004-0021399
آذر غربی66-بهزاد حاتمی__21399/06/17_1402/06/1799-02-0005-0021399
خراسان رضوی67-آراد طرح طوس_3_1399/06/17_1402/06/1799-11-0004-0301399
خراسان رضوی68-پیشگامان مدیریت پروژه پاژ_3_1399/06/17_1402/06/1799-11-0005-0301399
تهران69-بهاوند مهراز_331399/06/17_1402/06/1799-08-0025-0331399
تهران70-شرکت مهندسی شهریگ_1_1399/06/17_1402/06/1799-08-0026-0101399
یزد71-شرکت فنی مهندسی اهرام اردکان__31399/06/17_1402/06/1799-34-0001-0031399
تهران72- طرح و ساخت پارینه3__1399/08/211404/08/21_99-08-0027-3001399
آذرشرقی73-آذرسیماب2__1399/10/071401/07/29_99-01-0009-2001399
تهران74-آورث_131399/10/071399/11/30_99-08-0028-0131399
تهران75-تخت پولاد3231399/10/071400/03/221400/03/2299-08-0029-3231399
تهران76-نوسازان جنوب شرق تهران1111399/10/071404/10/071402/10/0799-08-0030-1111399
تهران77-کاوش معماری_1_1399/10/07_1400/11/0999-08-0031-0101399
خراسان رضوی78-وحید فرخ زاده__21399/10/07_1404/10/0799-11-0006-0021399
خراسان رضوی79- آمایش طرح نیارش_3_1399/10/07_1404/10/0799-11-0007-0301399
سمنان80-عمران و مسکن سازان سمنان__11399/10/07_1404/10/0799-15-0001-0011399
گیلان81- عمران و مسکن سازان گیلان__11399/10/07_1404/10/0799-28-0001-0011399
خراسان رضوی82- عمران و مسکن سازان ثامن2321399/12/101404/12/101402/12/1099-11-0008-2321399
1 to 10 (70)