دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد

آیین نامه کارگروه تشکلهای مردم نهاد

دستورالعمل تدوین برنامه اقدام برای روستاهای واقع در حریم شهرها

آیین نامه کارگروه ارتقاء وضعیت امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت 

آیین نامه کارگروه ارتقاء اقتصادی و مشارکتهای مردمی و تسهیلات

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کارگروه وقف ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار