ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.
نام تاریخ اضافه شدن فایل  
zanjan_Compressed.pdf
محبوب 202.8 KB
19/01/1399 13:36:24
zahedan_Compressed.pdf
محبوب 919.81 KB
19/01/1399 13:37:12
zabol_Compressed.pdf
محبوب 1.73 MB
19/01/1399 13:37:36
yazd_Compressed.pdf
محبوب 1.11 MB
19/01/1399 13:37:36
yasooj_Compressed.pdf
محبوب 892.17 KB
19/01/1399 13:37:56