ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.
نام تاریخ اضافه شدن فایل  
Untitled-1.jpg
محبوب 601.75 KB
08/05/1399 23:04:30
tarh_memari.pdf
محبوب 129.83 KB
19/01/1399 13:38:06
tarh_jame.pdf
محبوب 180.59 KB
12/09/1396 23:54:45
tarh_bazafarini.pdf
محبوب 263.01 KB
12/09/1396 23:57:37
tajrobe.pdf
محبوب 790.24 KB
15/12/1398 17:07:55