ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.
نام تاریخ اضافه شدن فایل  
1111.jpg
محبوب 17.47 KB
08/05/1399 23:12:09
1.pdf
محبوب 9.32 MB
19/08/1398 11:33:03
03.jpg
محبوب 835.46 KB
19/01/1399 13:48:28
01amalkard.pdf
محبوب 952.16 KB
14/12/1400 18:08:52
test1
محبوب 325.07 KB
19/01/1399 13:54:09