ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.
نام تاریخ اضافه شدن فایل  
shivename.pdf
محبوب 316.06 KB
19/01/1399 13:48:54
setadi.zip
3.14 MB
16/09/1401 18:11:58
sanad_melli.pdf
محبوب 2.54 MB
03/05/1401 18:14:59
Sanad_melli.pdf
محبوب 11.08 MB
03/05/1401 18:14:59
sanad_bazafarini.pdf
محبوب 1.1 MB
12/09/1396 23:59:06