ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.
نام تاریخ اضافه شدن فایل  
sanad_bazafarini.pdf
محبوب 1.1 MB
12/09/1396 23:59:06
ravand_koli_siastha.pdf
محبوب 1.19 MB
19/01/1399 13:48:54
rahnama.pdf
محبوب 420.58 KB
12/09/1396 20:19:55
Photos.pdf
محبوب 39.25 MB
08/05/1399 23:04:45
peyvastV01.pdf
محبوب 173.21 KB
31/02/1401 11:57:53