ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.
نام تاریخ اضافه شدن فایل  
سیاستهاي اعتباري تسهیلات تکلیفی در سال1400
محبوب 135.33 KB
03/03/1400 13:30:57
دانلود فایل صورت های مالی 98
محبوب 94.41 KB
20/05/1399 14:17:17
اساسنامه شرکت تعاونی
محبوب 3.13 MB
20/05/1399 14:24:28
zz.pdf
محبوب 6.27 MB
18/09/1396 16:28:01
zz.mp4
محبوب 6.61 MB
08/05/1399 23:04:35