ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.
نام تاریخ اضافه شدن فایل  
p2.pdf
محبوب 1.41 MB
19/01/1399 13:48:28
p19.pdf
محبوب 10.6 MB
15/12/1398 17:07:52
p18.pdf
محبوب 3.88 MB
19/01/1399 13:38:06
p17.pdf
محبوب 6.66 MB
15/09/1396 23:10:44
p16.pdf
محبوب 4.41 MB
15/09/1396 23:07:58