ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.
نام تاریخ اضافه شدن فایل  
p15.pdf
محبوب 7.3 MB
15/09/1396 23:05:20
p14.pdf
محبوب 3.84 MB
19/01/1399 13:38:58
p13.pdf
محبوب 5.98 MB
15/09/1396 23:01:08
p12.pdf
محبوب 3.05 MB
14/09/1396 12:35:58
p11.pdf
محبوب 2.65 MB
14/09/1396 12:35:01