ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.
نام تاریخ اضافه شدن فایل  
zz.pdf
محبوب 6.27 MB
18/09/1396 16:28:01
zz.mp4
محبوب 6.61 MB
08/05/1399 23:04:35
Untitled-1.jpg
محبوب 601.75 KB
08/05/1399 23:04:30
tender.xlsx
محبوب 13.3 KB
30/01/1402 15:14:11
tarh_memari.pdf
محبوب 129.83 KB
19/01/1399 13:38:06