ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.
نام تاریخ اضافه شدن فایل  
tabavari.zip
محبوب 11.84 MB
06/06/1399 17:01:33
sobh_eghtesad.pdf
محبوب 535.77 KB
18/08/1399 10:53:43
shivename2.pdf
محبوب 319.63 KB
12/09/1396 20:18:14
shivename.pdf
محبوب 316.06 KB
19/01/1399 13:48:54
setadi.zip
محبوب 3.14 MB
16/09/1401 18:11:58