ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.
نام تاریخ اضافه شدن فایل  
sarfasl3.xlsx
محبوب 16.41 KB
27/01/1402 15:40:19
sarfasl2.pdf
محبوب 8.08 MB
27/01/1402 15:40:08
sarfasl.pdf
محبوب 1.37 MB
27/01/1402 15:30:47
sanad_melli.pdf
محبوب 2.54 MB
03/05/1401 18:14:59
Sanad_melli.pdf
محبوب 11.08 MB
03/05/1401 18:14:59