ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.
نام تاریخ اضافه شدن فایل  
payanname.xlsx
محبوب 575.83 KB
19/01/1399 13:48:28
payanameh.xlsx
محبوب 65.56 KB
23/12/1399 10:51:23
parsabad.pdf
محبوب 541.05 KB
19/01/1399 13:48:54
p9.pdf
محبوب 5.78 MB
14/09/1396 12:32:52
p8.pdf
محبوب 5.07 MB
19/01/1399 13:48:54