ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.
نام تاریخ اضافه شدن فایل  
p7.pdf
محبوب 2.08 MB
15/12/1398 17:07:49
p6.pdf
محبوب 3.84 MB
19/01/1399 13:38:06
p5.pdf
محبوب 503.68 KB
19/01/1399 13:48:28
p4.pdf
محبوب 5.88 MB
14/09/1396 12:26:34
p3.pdf
محبوب 1.38 MB
19/01/1399 13:38:37