ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.
نام تاریخ اضافه شدن فایل  
p25.pdf
محبوب 1.8 MB
17/09/1396 23:44:51
p24.pdf
محبوب 3.44 MB
19/01/1399 13:38:37
p23.pdf
محبوب 9.07 MB
19/01/1399 13:38:37
p21.pdf
محبوب 9.32 MB
17/09/1396 23:37:50
p20.pdf
محبوب 7.15 MB
19/01/1399 13:48:28