به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، این شرکت در نظر دارد فراخوان عمومی پروژه‌‌ای دو مرحله‌ای را با اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و صلاحیت (به شرح اسناد فراخوان) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران) برگزار کند.

جزییات مناقصه به این شرح است: با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری فراخوان اعم از دریافت اسناد فراخوان تا ارایه پیشنهادات مناقصه‌گران و گشایش پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد پذیرفت، لازم است کلیه مناقصه‌گران واجد صلاحیت درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه مذکور 1399.11.18 تعیین شده است.

متقاضی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای شرکت در فرآیند ارجاع کار باید به همراه پیشنهاد خود تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار از نوع ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادره توسط صندوق‌های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می کنند یا ضمانت‌نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران به مبلغ 14،810،904،000 ریال ( به حروف؛ چهارده میلیارد و هشتصد و ده میلیون و نهصد و چهار هزار ریال) را به همراه فرم تکمیل شده پیوست شماره (2) بدون قید و شرط با اعتبار حداقل 3 ماه و قابل تمدید برای یک دوره سه ماهه و مطابق با فرمت تعیین شده در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 مورخ 1394.9.22 هیات محترم وزیران یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک‌ها یا وجه نقد واریز شده به حساب 040100004001037206373733 IR به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران به شناسه ملی 14008308115 و کد پستی 1994763996 تهیه و در پاکت دربسته ارائه کنند.

ضمانت‌نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می تواند ترکیبی از تضامین مذکور باشد.

1)   اصل ضمانت نامه باید در پاکت دربسته و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1399.12.6 به دبیرخانه شرکت تحویل داده شود.

2) به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و نقص در محتویات پاکت ب و عدم امضاء قرارداد و اسناد توسط صاحبان امضاء مجاز، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

3)   شرکت، در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.                                                                                       

4)   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

5)   حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش پاکت‌ها که راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1399.12.9 درسالن اجتماعات واقع در طبقه چهارم شرکت برگزار می شود، با ارائه اصل رسید پاکت آزاد است.

مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان از سایت: از روز شنبه  مورخ 1399.11.18 لغایت روز سه شنبه  مورخ  1399.11.21

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : از روز شنبه  مورخ  1399.11.25  لغایت روز چهارشنبه مورخ  1399.12.6

زمان بازگشایی فراخوان (مرحله اول):  ساعت 9 صبح  روز‌ شنبه مورخ  1399.12.9

زمان بررسی پیشنهاد قیمت ها (مرحله دوم): ساعت 9 صبح روز سه شنبه   مورخ   1399.12.12

آدرس شرکت بازآفرینی شهری ایران جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد فراخوان و ارایه اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه : تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، شماره 51 واحد دبیرخانه  -  تلفن : 87572334 - 021

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021   دفتر ثبت نام: 88969737 -021 و 85193768 -021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان‌ها در سایت www.setadiran.ir بخش ثبت نام، پروفایل تأمین کننده مناقصه‌گر موجود است.

 

 

 

 

 

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید