ابزارهای دسترسی

یکی از خدمات ارائه شده توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران، تعیین محدوده های هدف می باشد. محدوده های هدف شامل 3 پهنه  بافت فرسوده شهری، بافت تاریخی و سکونتگاه های غیررسمی در سطح کل کشور است. کاربران محترم با ورود به سامانه زیر می توانند با انتخاب استان و شهر خود، از وقوع ملک خود در محدوده های هدف مطلع گردند.

 

  جهت نمایش نقشه کلیک کنید جهت نمایش نقشه کلیک کنید