ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

یکی از خدمات ارائه شده توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران، تعیین محدوده های هدف می باشد. محدوده های هدف شامل 3 پهنه  بافت فرسوده شهری، بافت تاریخی و سکونتگاه های غیررسمی در سطح کل کشور است. کاربران محترم با ورود به سامانه زیر می توانند با انتخاب استان و شهر خود، از وقوع ملک خود در محدوده های هدف مطلع گردند.

 

  جهت نمایش نقشه کلیک کنید جهت نمایش نقشه کلیک کنید