ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

شرکت بازآفرینی شهری با هدف حمایت زا پایان نامه های دانشجویی، اقدام به راه اندازی سامانه ایی با همین موضوع نموده است. دانشجویان محترم می توانند با ورود به سامانه و ثبت اطلاعات پایان نامه خود، نسبت به اخذ حمایت های مالی اقدام نمایند.

ورود به سامانه