ابزارهای دسترسی

شرکت بازآفرینی شهری با هدف حمایت زا پایان نامه های دانشجویی، اقدام به راه اندازی سامانه ایی با همین موضوع نموده است. دانشجویان محترم می توانند با ورود به سامانه و ثبت اطلاعات پایان نامه خود، نسبت به اخذ حمایت های مالی اقدام نمایند.

ورود به سامانه