ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

در اجرای ماده 4 قانون حمایت از احياء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوب مجلس شورای اسالمی ایران مورخ 12/10/1389 ،نحوه احراز صالحیت مدیریت فني، مالي و اجرايي اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور واگذاری قسمتی از اختیارات مجریان طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی )وزارت راه و شهرسازي و شهرداريها( به شرح این دستورالعمل ابالغ میگردد.

منظور از واگذاری اختیارات، صرف ا اقدامات مربوط به تصدیگری امور و وظایف شرکت بازآفرینی شهری ایران و شهرداریها میباشد که در قالب سه گرایش جداگانه به شرح زیر، قابل واگذاری است:

بند الف ( گرایش توسعهگری

بند ب ( گرایش تسهیلگر ی

بند ج( گرایش کارگزاری )اشخاص حقوقی و حقیقی(

 

 ورود به سامانه

30008612 سامانه پیامکی : 30008612