در اجرای ماده 4 قانون حمایت از احياء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوب مجلس شورای اسالمی ایران مورخ 12/10/1389 ،نحوه احراز صالحیت مدیریت فني، مالي و اجرايي اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور واگذاری قسمتی از اختیارات مجریان طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی )وزارت راه و شهرسازي و شهرداريها( به شرح این دستورالعمل ابالغ میگردد.

منظور از واگذاری اختیارات، صرف ا اقدامات مربوط به تصدیگری امور و وظایف شرکت بازآفرینی شهری ایران و شهرداریها میباشد که در قالب سه گرایش جداگانه به شرح زیر، قابل واگذاری است:

بند الف ( گرایش توسعهگری

بند ب ( گرایش تسهیلگر ی

بند ج( گرایش کارگزاری )اشخاص حقوقی و حقیقی(

 

 ورود به سامانه

30008612 سامانه پیامکی : 30008612

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید