یکی از روشهاي تأمین منابع مالی جهت بهسازي و نوسازي در بافتهاي فرسوده شهري ، تبدیل و بهینه سازي اراضی سرمایه  می باشد در این راستا با تشویق انبوه سازان و سرمایه گذاران به سرمایه گذاري در بخش  نیز اقدامات مؤثري صورت پذیرفته است از جمله اراضی سرمایه اي واقع در بلوار امییر  ییده در قالب پروژه بنام ولایت (آوست)  بعنوان اولین شهرك ویلایی در استان سمنان می باشد. استان سمنان با 95815 یلومترمربع وسعت یی از استان هاي مهم ایران به شمار می رود  به سبب ویژگی هاي خاصموقعیتی و تاریخی خود مجموعه اي از زیبایی ها و مناظر بدیع طبیعی در ی به نمایش گذاشته شده است. شهر سمنان بعنوان  استان در فاصله 220 یلومتري تهران واقع است.

موقعیت قرارگیري پروژه ولایت به گونه اي است  ی  در نزدیی این منطقه فعال می باشند را به خدمت گرفته است ، این شامل ؛ پارك جنگلی زیباي  ، بیمارستان اصلی شهر ، شهرك صنعتی و ... مجتمع ی ولایت در زمینی به مساحت 3  مجهز به  تفریحی و پارك زیبا می باشد  علاوه بر تلطیف هوا ، محیطی گرم و شاد ي آور را براي ین مهیا می سازد.

تصاویرمجموع...
تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان
تصاویرمجموع...
تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان
تصاویرمجموع...
تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان
تصاویرمجموع...
تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان
تصاویرمجموع...
تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان
تصاویرمجموع...
تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان
تصاویرمجموع...
تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان
تصاویرمجموع...
تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان
تصاویرمجموع...
تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان
تصاویرمجموع...
تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان
تصاویرمجموع...
تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان
تصاویرمجموع...
تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان
تصاویرمجموع...
تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان
تصاویرمجموع...
تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان تصاویرمجموعه مسکونی ولایت سمنان

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید