ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

آموزش، به عنوان گامي مهم برای افزایش آگاهی و مهارت حرفه مندان، نهادهای مدیریت شهری و مردم و آشنایی آنان با اهداف و فعالیت‏های شرکت و مفاهیم پایه‏ای و بنیادی در بافت‏های فرسوده و ناکارآمد به شمار مي‏رود. اهداف دوره‏هاي آموزشي برگزار شده عبارتست از : ارتقاء و بهبود كيفيت علمي و مهارت‏ها در حوزه فعاليت‏هاي شركت  تقويت ارتباط با سازمانها و نهادهاي علمي و آموزشي  تقويت ارتباط و بالا بردن سطح آگاهي ساكنان، تشكل هاي مردمي و اجرائي و حرفه‏‏اي  افزايش كارائي، اثربخشي و بهره وري فرد و گروه در جهت بازآفرینی بافت‏ها  متناسب ساختن دانش و مهارت نهادهای مدیریت شهری و كارشناسان با راهکارهای نوین در امر بازآفرینی لازم به ذکر است منظور ازآموزش در این بخش، آموزش تخصصی مرتبط با محدوده و محله‏های هدف می‏باشد و آموزش کارکنان و نیروی انسانی شرکت مادر و شرکت‏های زیرمجموعه از این بحث خارج بوده و در حوزه امور اداری برنامه ‏ریزی و برگزار می‏گردد .