ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

فرم ارائه پیشنهاد

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

شفافیت فرایندی

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

پاسخگویی و مسئولیت پذیری

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

تسلط بر فرایند

ورودی نامعتبر

زمان فرایند

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

نظام مند بودن فرایند

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

کلیت فرآیند

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر