ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

 

1. بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی

2. بهسازی و ارتقای زیرساخت‌های شهری و محله‌ای و توسعه فضاهای شهری

 

 3. توسعه و تجهیز امکانات و خدمات روبنایی

               1.3. تأمین و توسعه خدمات شهری و محله‌ای

 

               2.3. مرمت و بهره‌برداری مجدد از ابنیه تاریخی و ارزشمند

 

               3.3. بهسازی و نوسازی مجموعه‌هایی