ابزارهای دسترسی

 

1. بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی

2. بهسازی و ارتقای زیرساخت‌های شهری و محله‌ای و توسعه فضاهای شهری

 

 3. توسعه و تجهیز امکانات و خدمات روبنایی

               1.3. تأمین و توسعه خدمات شهری و محله‌ای

 

               2.3. مرمت و بهره‌برداری مجدد از ابنیه تاریخی و ارزشمند

 

               3.3. بهسازی و نوسازی مجموعه‌هایی