ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

 

گرایش تسهیل گری

در اجرای ماده 4 قانون حمایت از احياء، بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوب مجلس شورای اسلامی ایران مورخ 12/10/1389، نحوه احراز صلاحیت مدیریت فني، مالي و اجرايي اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور واگذاری قسمتی از اختیارات مجریان طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی (وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها) ابلاغ می‌گردد.

منظور از واگذاری اختیارات، صرفاً اقدامات مربوط به تصدی‌گری امور و وظایف شرکت بازآفرینی شهری ایران و شهرداری‌ها می‌باشد که در قالب سه گرایش جداگانه به شرح زیر، قابل واگذاری است:

بند الف) گرایش توسعه‌گری

بند ب) گرایش تسهیل‌گری

بند ج) گرایش کارگزاری (اشخاص حقوقی و حقیقی)

تعاریف :

اصطلاحات و مفاهیمی بر اساس تعابیر ذیل بکار رفته است:

بازآفرینی شهری پایدار

 • بازآفرینی شهری (طبق سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، شماره 48601/74900 هـ، تاریخ ابلاغ 2/7/1393 هیئت وزیران)

فرایند توسعه همه جانبه در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی به منظور ارتقای کیفیت زندگی در محدوده‌ها و محله‌های هدف در پیوند با باقی شهر.

 • محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری (طبق سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، شماره 48601/74900 هـ، تاریخ ابلاغ 2/7/1393 هیئت وزیران)

محدوده‌هایی که به موجب طرح‌های مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی مشمول برنامه‌های ساماندهی در سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده ناکارآمد قرار می‌گیرند.

 

 

 

تسهیل‌گر

شخص حقوقی است كه با اطلاع از روندها و تعاملات ميان گروه‌های محلی، فرآیند لازم را فراهم آورده که گروه‌های محلی بتوانند به صورت مشارکتی، نقشه راه و برنامه رسیدن به هدف مشترک خود را ترسیم و تدوین کنند. نهاد تسهیل‌گر، کمک می‌کند تا با افزایش تعامل مثبت و کاهش تعارض‌ها میان جامعه محلی، نهادهای عمومی و دولتی و بخش خصوصی اشتراک مساعی بیشتری حاصل شده و آنان بتوانند تصمیم‌گیری‌های مشترک برای رسیدن به اهداف مشترک داشته باشند.

گواهی صلاحیت

گواهینامه‌های که توسط ارزیابی‌کننده به متقاضی واجد شرایط در چارچوب دستورالعمل و برای گرایش‌های تسهیلگری و کارگزاری با اعتبار 3 ساله (از زمان صدور)  اعطاء می‌شود. برای متقاضیانی که در سنوات گذشته گواهی صلاحیت دریافت نموده‌اند و تقاضای تمدید یا ارتقاء برای سنوات آینده را دارند پس از ارزشیابی سوابق در دوره یک‌ساله گذشته و طبق نظر ارزیابی کننده به مدت 1 تا 3 سال قابل تمدید است.

حدود وظایف

مجموعه اقداماتی را که شرکت بازآفرینی شهری ایران و یا شهرداری‌ها می‌توانند به اشخاص دارای صلاحیت واگذار نمایند. این اقدامات، برحسب گرایش‌های تعریف شده در این دستورالعمل، و متناسب با رتبه صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز متناسب با نیاز محدوده‌ها و محله‌های هدف در سه گرایش تعریف می شود.

گرایش تسهیل‌گری

 • ارتقای توانمندی‌های گروه‌های محلی تأثیرگذار در راستای تسهیل راه‌اندازی مرکز توسعه محله
 • تدوین سند مشارکتی بازآفرینی محله با استفاده از توسعه انواع روش‌های مشارکت و هم‌افزایی منابع و نیروها و گروه‌های محلی، دولتی و بخش خصوصی (کنشگران بازآفرینی)
 • توان‌افزایی گروه‌های محلی در افزایش توانمندی خودسازماندهی و خودیاری و همکاری با یکدیگر و تعامل با سایر نقش‌آفرینان بازآفرینی
 • ایجاد هم‌افزایی و هم‌اندیشی بین نهادهای مردمی، عمومی، خصوصی و دولتی در راستای تحقق بازآفرینی محلی پایدار
 • راهبری تحقق مدیریت مشارکتی به منظور تحقق سند بازآفرینی محله
 • مستندسازی فرآیندها و روش‌ها و آسیب‌شناسی الگوها و فرآیندهای طی شده در سطح محلی
 • اطلاع‌رسانی در خصوص اقدامات و برنامه‌ها به نحوی که قابل انتقال برای تمام اجتماعات باشد.

شرایط احراز صلاحیت مجوز - تسهیل‌گری

 • مجوز این گرایش تنها به افراد حقوقی داده می‌شود.
 • 1- توانایی فنی و تخصصی
 • 2- دارا بودن ساختار تشکیلاتی و سازمان اجرایی
 • 3- سوابق مرتبط