ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

1400.pdf
محبوب 1.26 MB
21/12/1400 14:46:57

گزارش عملکرد شاخص‌های اختصاصی
عنوان شاخص سال 1398 سال 1399 سال 1400
هدف کمی عملکرد درصد تحقق هدف کمی عملکرد درصد تحقق هدف کمی عملکرد درصد تحقق
تعداد واحدهای بهسازی نوسازی و مقاوم‌سازی شده در محدوده‌ها و محلات هدف 100,000 75,000 75 100,000 60,000 60 120,000 74,319 62
تعداد محلات دارای اقدام بازآفرینی شهری 270 312 116 486 649 134 520 556 107
میزان توسعه بهسازی و ارتقاء امکانات و خدمات روبنایی 300,000 304,210 101 100,000 100,253 100 200,000 224,447 112
میزان توسعه بهسازی و ارتقاء فضاهای شهری و محله‌ای 300,000 302,510 101 100,000 786,219 786 200,000 242,666 121
میزان توسعه بهسازی و ارتقاء زیرساخت های شهر و محله‌ای 118,000 199,066 169 60,000 61,184 102 80,000 113,844 142
ارتقاء توانمندیهای اقتصادی ظرفیت‌سازی اجتماعی و نهادی 320 325 102 320 448 140 500 507 101

 

گزارش عملکرد شاخص‌های مالی
عنوان شاخص سال 1398 سال 1399 سال 1400
هدف کمی عملکرد درصد تحقق هدف کمی عملکرد درصد تحقق هدف کمی عملکرد درصد تحقق
مدیریت دارایی شرکت (میلیون ریال) 877,305 538,881 61 936,558 860,353 92 1,119,861 956,933 85
استحصال املاک (میلیون ریال) 96,554 96,554 100 106,198 106,198 100 28,000 28,000 100
سرمایه گذاری در محدوده های هدف از طریق حمایت (میلیون ریال) 11,698,914 6,551,392 56 27,153,204 13,033,538 48 24,496,531 24,496,531 100
صدور صلاحیت مشاورین و کارگزاران و توسعه گران در تسهیل امور در محدوده های هدف(ماده4)  (تعداد گواهینامه ها) 67 67 100 42 42 100 35 35

100

گزارش عملکرد شاخص‌های بهره‌وری
عنوان شاخص سال 1398 سال 1399 سال 1400
هدف کمی عملکرد درصد تحقق هدف کمی عملکرد درصد تحقق هدف کمی عملکرد درصد تحقق
ارتقاء بهره وری زمین شهری با حمایت از نوسازی محدوده های بازآفرینی شهری  20,000 11,257 56 40,000 19,328 48 26,733 26,733 100