ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

یکی از وظایف شرکت بازآفرینی شهری ایران به استناد بندهای چ و د ماده 7 اساسنامه خود، فعالیت در زمینه آموزش و ترویج است که با پشت سر گذاشتن تجربیات و رویکردهای متعدد در زمینه  ارتقای بافت های ناکارآمد شهری در دو دهه گذشته و نیز با توجه به رویکردها و تجربیات جهانی در این زمینه، پرداختن به اقدامات نرم افزاری و بسترسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در اولویت برنامه ریزی های خود قرارداده است. از آنجاکه این اقدامات و فعالیت ها کلیه کنش‌گران و دخیلان در عرصه بازآفرینی شهری شامل نهادهای دولتی، بخش عمومی، کنشگران، حرفه مندان و مهمتر از همه مردم و استفاده کنندگان از این بافت را دربرمی‌گیرد، از تنوع و گستردگی بسیار زیادی برخوردار است. این نوع تنوع و گوناگونی مخاطبان و موضوعات، برنامه ریزی دقیق و روشنی را طلب می نماید.

در این خصوص دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی به منظور نهادینه‌کردن سیاست‌های شرکت بازآفرینی شهری در­سطوح مختلف از طریق آموزش به مدیران و کارشناسان دستگاه های مدیریت شهری و سایرکنشگران در عرصه بازآفرینی در راستای ارتقاء ظرفیت های نهادی در سه سطح ملی و استانی و ستادی با در نظر گرفتن استفاده بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل­های کارشناسی و فنی متخصصان محلی مبادرت نموده است.