ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

  جهت نمایش نقشه کلیک کنید

 

تکلیف قانونی دربرنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

بند الف ماده 59 برنامه ششم توسعه: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلف‌اند در طول برنامه نسبت به احياء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل دويست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه‌های مختلف شامل ناکارآمد-تاریخی-سکونتگاه غيررسمی و حاشيه‌ای اقدام نمایند.

تهیه و تصویب برنامه ملی بازآفرینی شهری در سال 1396 در ستاد ملی بازآفرینی شهری:

 طبق برنامه ملی بازآفرینی شهری مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری در سال 1396 تا پایان برنامه ششم
توسعه، بازآفرینی 1334 محله به مساحت 66 هزار هکتار هدف گذاری شده است.

 طبق مصوبه جلسه 35 ستاد ملی بازآفرینی شهری در تاریخ21/09/1396 ستادهای استانی و شهرستانی
بازآفرینی شهری مکلف شدند نسبت به تهيه و تصویب برنامه جامع اقدام مشترک محلات هدف برنامه ملی
بازآفرینی شهری اقدام و به ستاد ملی گزارش نمایند.

 طبق برنامه ملی مصوب در سال 1396 منابع مورد نياز معادل 1.230.500 ميليارد ریال برآورد شده است.
سهم ارکان برنامه در تأمين منابع مورد نياز برنامه ملی بازآفرینی شهری عبارت از: سهم شهرداری‌ها معادل 30.1 درصد، سهم دستگاه‌های دولتی عضو ستاد بازآفرینی شهری 28.1 درصد، سهم شرکت بازآفرینی
شهری ایران (به عنوان حمایت اهرمی) 2.8 درصد و سهم بخش خصوصی  39  درصد می‌باشد.

تهیه و تصویب برنامه اقدام مشترک در ستادهای بازآفرینی شهری استانها:

 تعداد محلات مندرج در برنامه اقدام مشترک مصوب ستادهای بازآفرینی شهری استانها در سال 1397 در
چارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری معادل 649 محله ( 351 محله سکونتگاه غيررسمی می‌باشد.) در 235
شهر و 31 استان با اعتبار بالغ بر 12228 ميليارد ریال می‌باشد که از این ميزان مبلغ 100856 ميليارد ریال
آورده دستگاه‌ها به عنوان مجری مستقیم (شرکت بازآفرینی شهری، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها) و
مبلغ 20372 ميليارد ریال آورده دستگاه‌ها (شهرداری ها و سایر دستگاه‌ها) به صورت همکار در قالب تأمين زمين، تهيه نقشه، آماده‌سازی، تملک و ... می‌باشد.