محدوده فعالیت های شرکت بازآفرینی شهری ایران، مشتمل بر چهار گونه زیر می‌باشد:

1. محدوده‌های تاریخی؛

این محدوده‌ها دربردارنده ثروت‌های فرهنگی و میراث تاریخی، معنوی و طبیعی و درنتی‌‌های فرهنگی- تاریخی شهر بوده و از تعامل انسان و محیط پیرامون در طول تاری‌لحاظ ویژگی‌هایییز از سایر پهنه‌های شهری‌اند. این بافت‌ها، در پی نوگرایی‌های دهه‌های نخستین قرن حاضر، دچار دگرگونی‌های فضاییی شده و متأثر از گسترش ناموزون و شتابان دهه‌های اخیی خود را از دست داده و با افت منزلت اجتماعیی و اقتصادی روبه‌رو شده‌اند. در حال حاضر محدوده‌های تاریخی، بی‌های شهری ی‌گیرند و فقر شهری، بحران هویت و تاب‌آوری پائین در مواجهه با حوادث طبیعی، از مهم‌ترین مسائل مبتلابه این مناطق به شمار می‌آید.

 2. بافت های میانی؛

محله‌ها و محدوده‌هایی از شهر را دربرمی‌گییرامون هسته تاریخی‌های شهری معاصر محسوب می‌شوند. ایی‌های شهری ی‌شوند، به دلیل ناپایدارییی زیرساخت‌های شهری، ناهنجاری اجتماعی و نابسامانییی شده‌ییسات روبنایی و زیربنایی، ابنیین مناطق نیی، اجتماعی، فرهنگیی، دست به گریبانند.

‌3. سکونتگاههاي غیررسمی؛

محدوده‌ها و محله‌هایییل گسترش شتابان شهرها و توسعه ناموزون دهه‌های اخیر، بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری، در داخل یا خارج از محدوده قانونییافته‌اند را شامل می‌شود. این پهنه‌ها به‌طور عمده مهاجرین روستایی و محرومان شهری را در خود جای داده‌اند و با مسائل عمده‌ای چون فقر شهری (فقر درآمدی، فقر زیییت ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و خارج از استاندارد و تاب‌آوری بسیار پائین در مقابله با بحران‌های طبیعی از قبیل زلزله، سیل و طوفان، مواجهند. 

بر اساس مطالعات انجام‌ی مطالعات مصوب ستادهای شهرستانی و استانی، بالغ بر 7 میلیون نفر در مساحتی غیررسمی زندگی می‌ی‌ها، داخل محدوده شهرها و 12 درصد در حریم (عمدتاً حریم بلافصل) شهرها قرار دارند. بر اساس برآورد انجام‌شده از آمار سرشماری سال 1390 نیز، بالغ بر 11 میلیون نفر از جمعی‌های غیررسمی داخل محدوده و حریم شهرهای

4. پهنه‌هاي شهري با پیشینه روستایی؛

بخش‌هایی از شهر با هسته روستایی را شامل می‌ی‌رویه و شتابان شهر، در عرصه ی شهرها ادغام شده‌اند. این محلات، به دلیل دوگانگیی، سازمان فضایی، اجتماعیی، دچار نابسامانی‌های متعدد شده‌اند. ناپایداریی، نابسامانی‌های فضاییی زیرساخت‌ی- محله‌ای و مسائل فرهنگی- اجتماعی، از عمده مسائل گریبان‌گیر این مناطق می‌باشد.

از ویژگی‌های نواحی‌ها و محدوده‌هایی اطلاق می‌گردند، می‌توان موارد زیر را برشمرد:

  • • نفر در واحد ی در این محدوده‌ها، بالاتر از میانگین شهری است؛
  • • درآمد سرانه ین محدوه‌ها،  از میانگین شهر و نرخ بیی آن‌ها، بالاتر از میانگین است؛
  • • بافت شهری ناپایدار و واحدهای ی ‌دوام بوده و دچار  محیط‌زیستی بسیاری می‌باشند؛
  • • وضعیت زيرساخت‌هاي شهری و میزان برخورداری و دسترسی  به خدمات شهری نامناسب است؛
  • • بالا بودن ناهنجاري‌هاي اجتماعي و زمینه بروز آن نسبت به میانگین شهری مشهود است؛ و
  • • هویت شهری و محله‌ای مورد بی‌توجهی قرارگرفته، شأن و منزلت اجتماعی  یافته و این مسائل، منجر به جایگزینی سایر اقشار فرودست شده است.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید