محدوده فعالیت های شرکت بازآفرینی شهری ایران، مشتمل بر چهار گونه زیر می‌باشد:

1. محدوده‌های تاریخی؛

این محدوده‌ها دربردارنده ثروت‌های فرهنگی و میراث تاریخی، معنوی و طبیعی و درنتی‌‌های فرهنگی- تاریخی شهر بوده و از تعامل انسان و محیط پیرامون در طول تاری‌لحاظ ویژگی‌هایییز از سایر پهنه‌های شهری‌اند. این بافت‌ها، در پی نوگرایی‌های دهه‌های نخستین قرن حاضر، دچار دگرگونی‌های فضاییی شده و متأثر از گسترش ناموزون و شتابان دهه‌های اخیی خود را از دست داده و با افت منزلت اجتماعیی و اقتصادی روبه‌رو شده‌اند. در حال حاضر محدوده‌های تاریخی، بی‌های شهری ی‌گیرند و فقر شهری، بحران هویت و تاب‌آوری پائین در مواجهه با حوادث طبیعی، از مهم‌ترین مسائل مبتلابه این مناطق به شمار می‌آید.

 2. بافت های میانی؛

محله‌ها و محدوده‌هایی از شهر را دربرمی‌گییرامون هسته تاریخی‌های شهری معاصر محسوب می‌شوند. ایی‌های شهری ی‌شوند، به دلیل ناپایدارییی زیرساخت‌های شهری، ناهنجاری اجتماعی و نابسامانییی شده‌ییسات روبنایی و زیربنایی، ابنیین مناطق نیی، اجتماعی، فرهنگیی، دست به گریبانند.

‌3. سکونتگاههاي غیررسمی؛

محدوده‌ها و محله‌هایییل گسترش شتابان شهرها و توسعه ناموزون دهه‌های اخیر، بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری، در داخل یا خارج از محدوده قانونییافته‌اند را شامل می‌شود. این پهنه‌ها به‌طور عمده مهاجرین روستایی و محرومان شهری را در خود جای داده‌اند و با مسائل عمده‌ای چون فقر شهری (فقر درآمدی، فقر زیییت ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و خارج از استاندارد و تاب‌آوری بسیار پائین در مقابله با بحران‌های طبیعی از قبیل زلزله، سیل و طوفان، مواجهند. 

بر اساس مطالعات انجام‌ی مطالعات مصوب ستادهای شهرستانی و استانی، بالغ بر 7 میلیون نفر در مساحتی غیررسمی زندگی می‌ی‌ها، داخل محدوده شهرها و 12 درصد در حریم (عمدتاً حریم بلافصل) شهرها قرار دارند. بر اساس برآورد انجام‌شده از آمار سرشماری سال 1390 نیز، بالغ بر 11 میلیون نفر از جمعی‌های غیررسمی داخل محدوده و حریم شهرهای

4. پهنه‌هاي شهري با پیشینه روستایی؛

بخش‌هایی از شهر با هسته روستایی را شامل می‌ی‌رویه و شتابان شهر، در عرصه ی شهرها ادغام شده‌اند. این محلات، به دلیل دوگانگیی، سازمان فضایی، اجتماعیی، دچار نابسامانی‌های متعدد شده‌اند. ناپایداریی، نابسامانی‌های فضاییی زیرساخت‌ی- محله‌ای و مسائل فرهنگی- اجتماعی، از عمده مسائل گریبان‌گیر این مناطق می‌باشد.

از ویژگی‌های نواحی‌ها و محدوده‌هایی اطلاق می‌گردند، می‌توان موارد زیر را برشمرد:

  • • نفر در واحد ی در این محدوده‌ها، بالاتر از میانگین شهری است؛
  • • درآمد سرانه ین محدوه‌ها،  از میانگین شهر و نرخ بیی آن‌ها، بالاتر از میانگین است؛
  • • بافت شهری ناپایدار و واحدهای ی ‌دوام بوده و دچار  محیط‌زیستی بسیاری می‌باشند؛
  • • وضعیت زيرساخت‌هاي شهری و میزان برخورداری و دسترسی  به خدمات شهری نامناسب است؛
  • • بالا بودن ناهنجاري‌هاي اجتماعي و زمینه بروز آن نسبت به میانگین شهری مشهود است؛ و
  • • هویت شهری و محله‌ای مورد بی‌توجهی قرارگرفته، شأن و منزلت اجتماعی  یافته و این مسائل، منجر به جایگزینی سایر اقشار فرودست شده است.