جهت دسترسی به قسمت شهروندیار، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. در فرم مربوطه اطلاعاتی همچون موضوع، متن پیشنهاد یا انتقاد، سازمان و فایل پیوست را تکمیل نمایید.حتما در فیلد مربوط به سازمان، نام شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران را انتخاب نمایید.

لینک سامانه شهرراه