ابزارهای دسترسی

رهبر معظم انقلاب
ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار دهیم که از جمله آن ها نوسازی بافت های فرسوده است.
ترمیم بافت های فرسوده شهرها و روستاها دراولویت کاری دستگاه های مسئول قرار گیرد.
مراد از برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، همانا فقرزدایی و محرومیت زدایی است.
با سیاست گذاری توأمان با ابتکار و شجاعت و جرات، وارد میدان شوید.

جهت دسترسی به قسمت شهروندیار، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. در فرم مربوطه اطلاعاتی همچون موضوع، متن پیشنهاد یا انتقاد، سازمان و فایل پیوست را تکمیل نمایید.حتما در فیلد مربوط به سازمان، نام شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران را انتخاب نمایید.

لینک سامانه شهرراه